Vårt politiske arbeid innen ledelse

Vi jobber for at sykepleieledere skal ha rammevilkår som gjør det mulig å skape gode arbeidsplasser og gode tjenester for pasienter, brukere og pårørende.

 • Hovedtyngden av ledere har formell lederutdanning og lang erfaring som sykepleiere
 • Et stort flertall har videreutdanning i sykepleie
 • De fleste ledere har ansvar for både økonomi, personell og fag
 • Sykepleieledere har ofte ansvar for et stort antall ansatte

Dette er noen nøkkelfunn i rapportene fra Nordlandsforskning, utført på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

Våre mål og innsatsområder

Vårt hovedmål er at sykepleietjenesten skal ha en organisering, lederstruktur og rammevilkår for sykepleieledere som fremmer god kvalitet, god ressursutnyttelse, koordinerte og utviklende tjenester, og som gir gode fagmiljøer for studenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Vi jobber for at sykepleiere skal lede eget fag og sykepleietjenesten, og ha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten. Vi vil at våre sykepleieledere skal ha rammevilkår for å utøve god ledelse og slik bidra til en faglig forsvarlig, samordnet og effektiv helsetjeneste av høy kvalitet.

Innsatsområder

NSF har følgende innsatsområder knyttet til ledelse og sykepleieledere perioden 2020-2024:

 • Sykepleietjenesten skal organiseres og sikres rammevilkår slik at faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, yrkesetiske retningslinjer og juridiske krav ivaretas
 • Sykepleiere skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling
 • Sykepleiere skal ha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten
 • Sykepleietjenesten skal være forankret med sykepleier i toppledelsen; nasjonalt, i helseforetakene og i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Pasientenes behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning, ressurser og kompetansesammensetning

Norsk Sykepleierforbund skal arbeide for:

 • at organisering og lederstrukturer i sykepleietjenesten fører til helhetlige og koordinerte sykepleietjenester av god kvalitet
 • at sykepleieledere har god kompetanse, rammevilkår og et lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleietjenesten
 • at sykepleietjenesten er organisert og ledet slik at fagmiljøet er rekrutterende og utviklende
 • at sykepleiere og jordmødre leder sykepleietjenesten, og har ansvar for og reell myndighet over organisering og ressurser
 • at ledere av sykepleietjenesten har tilgang til relevante fagstøttesystemer, støttepersonell og styringsverktøy, herunder gode systemer for pleiekategorisering
 • at miljø- og klimahensyn vektlegges i utvikling, ledelse og drift av sykepleietjenesten
 • at ledere sikres flerkulturell kompetanse og mulighet til å ivareta mangfoldsledelse
 • at NSF er det naturlige valget for sykepleieledere

Slik jobber vi for å påvirke

Vi formidler våre syn på ledelse og organisering i aktuelle saker og prosesser i Storting og regjering, helseforetak og kommuner. Dette gjør vi gjennom høringer og ulike innspill:

 • Innspill til statsbudsjettet
 • Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan
 • Høringssvar til regionale utviklingsplaner
 • Innspill til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak
 • Innspill til aktuelle høringer og utvalg

Veier videre