Styrende dokumenter

 • Norsk Sykepleierforbunds formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring.

  Samfunnspolitisk skal vi

  • påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse
  • påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer
  • påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet
  • arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder
  • fremme internasjonal forståelse og solidaritet, og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd

  Fagpolitisk skal vi

  • påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov
  • utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie
  • tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse
  • videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere

  Interessepolitisk skal vi

  • ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidsvilkår
 • Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

  Vedlagt er NSFs vedtekter for perioden 2019 - 2023.

 • Norsk Sykepleierforbunds prinsipprogram perioden 2019-2023. 

 • Forbundsstyrets plan for hvilke saker som skal prioriteres i årene 2020-2024.

 • NSFs innsatsområder perioden 2020-2024.

  Innsatsområde 1: Sykepleiernes plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene

  Hovedmål:

  For å gi pasienter, pårørende og brukere gode, helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, må finansiering, prioritering og organisering understøtte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre sin sentrale plass i tjenesteutviklingen.

  NSF skal arbeide for:

  • at sykepleierne er et naturlig førstevalg for beslutningstakere i utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester
  • at pasienter og brukere får en reell tilgang til helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
  • at helse- og omsorgstjenesten er organisert så den bidrar til samhandling innad og på tvers av sektorer og forvaltningsnivå
  • at sykepleiernes, spesialsykepleiernes og jordmødrenes kompetanse synliggjøres, videreutvikles og tas i bruk på ulike tjenestenivå
  • at ressurser, herunder støttepersonell, og kompetanse tilføres og gjøres tilgjengelig der oppgavene skal løses
  • at finansieringssystemet understøtter sykepleiernes plass i tjenesteutviklingen både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • at helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder mestring av livshendelser og et liv med sykdom, blir finansiert og prioritert
  • at sykepleiere skal ha en sentral plass i tverrfaglige og pasientnære team
  • at sykepleierkompetansen skal brukes og styrkes innen psykisk helse, rus og avhengighet, og sykepleiere skal ha en nøkkelrolle i behandling og omsorg for pasienter, pårørende og brukere
  • at svangerskaps- og barselomsorgen må styrkes for å møte befolkningens behov for oppfølging, følgetjeneste og jordmor tilstede ved aktiv fødsel
  • å styrke sykepleiernes oppgaver og funksjon for å bedre samhandling og koordinering i alle deler av helse- og omsorgstjenestene
  • at pasientansvarlig sykepleier innføres til kronisk og langvarig syke pasienter
  • at utviklingen av de prehospitale tjenestene og akuttberedskapen inkluderer nødvendig sykepleierkompetanse
  • økt satsing på e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som kan bidra til innovasjon og utvikling av sykepleietjenesten
  • at velferdsteknologi blir implementert av tjenesten på en måte som styrker og komplementerer sykepleieren i sitt arbeid
  • at FN sine bærekraftsmål innlemmes i alle aktuelle politiske løp i NSF
  • at NSF blir en aktiv aktør som synliggjør sammenhengen mellom folkehelse og klima
  • at sykepleierkompetansen skal brukes og styrkes i helsetjenesten til syke barn og unge, og sykepleiere skal ha en nøkkelrolle i utvikling av tjenestene
  • at sykepleierkompetansen innen migrasjonshelse, urfolks helse og flerkulturell sykepleie skal styrkes

  Innsatsområde 2: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten

  Hovedmål:

  En sykepleietjeneste med en organisering, lederstruktur og rammevilkår for sykepleierledere som fremmer god kvalitet, god ressursutnyttelse, koordinerte og utviklende tjenester, og som gir gode fagmiljøer for studenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

  NSF skal arbeide for:

  • at organisering og lederstrukturer i sykepleietjenesten fører til helhetlige og koordinerte sykepleietjenester av god kvalitet
  • at sykepleieledere har kompetanse, rammevilkår og et lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleietjenesten
  • at sykepleietjenesten er organisert og ledet slik at fagmiljøet er rekrutterende og utviklende
  • at sykepleiere og jordmødre leder sykepleietjenesten, og har ansvar for og reell myndighet over organisering og ressurser
  • at ledere av sykepleietjenesten har tilgang til relevante fagstøttesystemer, støttepersonell og styringsverktøy, herunder gode systemer for pleiekategorisering
  • at miljø- og klimahensyn vektlegges i utvikling, ledelse og drift av sykepleietjenesten
  • at ledere sikres flerkulturell kompetanse og mulighet til å ivareta mangfoldsledelse
  • at NSF er det naturlige valget for sykepleierledere

  Innsatsområde 3: Sykepleierutdanning og forskning

  Hovedmål:

  Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre skal gjennom bachelor-, master- og ph.d.- utdanning, samt etterutdanning, utvikle nødvendig kompetanse til å møte kunnskapsbehovene i helse- og omsorgstjenestene og bidra til utvikling av tjenestene.

  Utdanningene skal sikres nødvendig kompetent personell, og kunnskapsutviklingen i sykepleie må sikres ved at flere sykepleiere får forskningsmidler.

  NSF skal arbeide for:

  • at arbeidsgiver legger til rette for faglig oppdatering og vedlikehold av kompetanse i arbeidshverdagen
  • en struktur, finansiering og ledelse av sykepleierutdanningene på bachelor- og masternivå, som sikrer at kandidatene oppnår god og likeverdig kompetanse over hele landet
  • realisering av tiltak som gir veiledere i sykepleiepraksis veiledningskompetanse og rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning, herunder lovfesting og finansiering av praksisstudier i kommunale helse- og omsorgstjenester
  • etablering av kombinerte lærerstillinger mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt som sikrer den ansatte lønn i henhold til kompetanse, og sikrer helsefremmende arbeidstidsordninger og beskyttelse mot utfordringer ved todelt arbeidsforhold
  • kliniske masterutdanninger som danner grunnlag for spesialistgodkjenning, sertifisering og resertifisering
  • heving av finansieringskategori fra E til C for bachelorutdanning og fra D til A for kliniske masterutdanninger, og sikre at finansieringen øremerkes sykepleierutdanningen
  • utdanning av flere spesialsykepleiere og jordmødre på masternivå
  • at mer av forskningsmidlene til ph.d., postdoc og videre forskning skal gå til sykepleiere
  • økt antall ansatte i sykepleierutdanningene med 1.-stillingskompetanse
  • systematisk faglig oppdatering gjennom etterutdanning for sykepleiere gjennom hele yrkeslivet
  • å sikre livslang læring og karriereveier for sykepleiere og jordmødre
  • karriereveier for forskere innenfor helsetjenestene
  • å opprette et utviklings- og kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • etablering av masterutdanning innen sykepleie og teknologi

  Innsatsområde 4: Lønns- og arbeidsvilkår

  Hovedmål:

  Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter medlemmenes utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse blant sykepleiere i alle livsfaser.

  NSF skal arbeide for:

  • at sykepleiernes oppgaver og ansvar tydeliggjøres
  • at sykepleiernes markedsposisjon benyttes lokalt og sentralt, kollektivt og individuelt
  • at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår inngår som vilkår ved konkurranseutsetting av offentlige oppgaver
  • at sykepleiere får full lønn under spesialisering og masterløp
  • at det utvikles sentrale lønnsstiger for sykepleiere på alle kvalifikasjonsnivå
  • at sykepleiere i ph.d.-løp skal sikres en lønn og lønnsutvikling minimum tilsvarende det de har som sykepleier, inkludert uttelling for spesialisering, mastergrad og ansiennitet
  • at sykepleiere/spesialsykepleiere i ambulansetjenesten lønnes i tråd med sin kompetanse
  • at sykepleiere skal være en naturlig del av ambulansetjenesten
  • at arbeidsgiver skal utarbeide kompetanseplaner basert på fremtidige behov
  • at sykepleiere ansatt i undervisningsinstitusjoner sikres lønn i henhold til kompetanse, uavhengig av om de jobber i skoleverket eller universitets- og høyskolesektoren
  • at HMS-begrepet gjøres relevant for helsesektoren
  • helsefremmende turnuser
  • at det tilstrebes 11 timer hvile mellom to hovedarbeidsperioder
  • å forhindre bruk av kortvakter slik at sykepleiere kan jobbe 100 % stilling med inntil fem dagers arbeidsuke
  • at normalarbeidsdagen for turnusarbeidere ikke er kortere enn 7,5 timer
  • en bemanning og kompetansesammensetning som tar høyde for fravær og gir balanse mellom oppgaver og ressurser
  • en bemanning som muliggjør en helsefremmende turnus
  • en bemanningsnorm for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • at det gjennomføres forsvarlighetsvurdering av turnus i et samarbeid mellom leder, tillitsvalgte og verneombud, slik at lovens krav blir oppfylt
  • et utvidet og forsterket partssamarbeid
  • intensivering av arbeidet for heltidskultur
  • å opprettholde begrensningen om at ingen skal måtte arbeide oftere enn hver tredje helg
  • en evaluering av skift-/turnusreformen, bl.a. med sikte på redusert arbeidstid for nattevaktstillinger og tredelt turnusarbeid
  • evaluering av skift-/turnusreformen, bl.a. med sikte på redusert arbeidstid for nattevaktstillinger og at arbeidstid ved tredelt turnusarbeid blir 33,6 timer/uke
  • forsvarlig rapporterings- og forberedelsestid mellom vakter
  • å styrke arbeidstidsopplæringen for tillitsvalgte i kommunesektoren
  • å forhindre konkurranseutsetting
  • at det legges til rette for en aktiv utøvelse av medbestemmelse på arbeidsplassen knyttet til utfordringene og endringene i arbeidslivet
  • å sikre at hovedavtalene i alle tariffområder gjenspeiler viktigheten av fokus på klima og bærekraftig utvikling
  • å sikre tillitsvalgtes rettigheter til fri med lønn når de skal delta på TV-kurs og konferanser, og at de får kompensert alle fridager som brukes på dette
  • at tillitsvalgte skal sikres påvirkning i alle ledd i helsetjenesten

  Innsatsområde 5: Medlemmer og organisasjon

  Hovedmål:

  NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleierledere, jordmødre, sykepleierstudenter og sykepleiere i akademia. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere.

  NSF skal arbeide for:

  • å øke organisasjonsgraden blant sykepleiere gjennom å intensivere arbeidet for å rekruttere, aktivere og beholde medlemmer på arbeidsplassene
  • å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet og oppnå styrket fagforeningsbevissthet hos sykepleierne
  • at arbeidsgivere skal gi tillitsvalgte gode arbeidsvilkår, slik at de innenfor normalarbeidsdagen kan ivareta medlemmenes interesser
  • å videreutvikle en fleksibel organisasjon med høy kompetanse, synlighet, tilstedeværelse og med påvirkningskraft på viktige beslutningsarenaer og ved inngåelse av tariffavtaler
  • at utviklingen i sykepleieres arbeid som selvstendige oppdragstakere knyttet til lønns- og arbeidsvilkår og medlemstilbud for denne gruppen, vurderes frem til neste landsmøteperiode
  • en hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke og utnytte organisasjonens samlede kompetanse og slagkraft
  • å videreutvikle en tilgjengelig, serviceinnstilt og effektiv medlemsorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbunds retningslinjer.

  Grunnleggende roller for de enkelte nivåer i organisasjonen:

  De enkelte nivåer i organisasjonen skal

  • påvirke beslutningstakere
  • understøtte tillitsvalgte
  • yte medlemsservice

  Definisjonen på de ulike nivåene vil være forskjellig fra fylke til fylke og hovedtillitsvalgtområde til hovedtillitsvalgtområde avhengig av arbeidsgivers organisering. Følgende retningslinjer kan derfor fravikes dersom lokale forhold tilsier det.

  Virksomhetsnivå

  Tillitsvalgte:

  Tillitsvalgte vil ha ulike oppgaver å ivareta fra arbeidsplass til arbeidsplass. Noen oppgaver er sporadiske, andre jevnlige. Innenfor rammen av formålsparagrafen omfatter oppgavene hovedsakelig forhold under det interessepolitiske og fagpolitiske området.

  Hovedoppgavene for tillitsvalgte er å

  • ivareta løpende kontakt med medlemmer
  • ivareta løpende kontakt med nærmeste leder (representant for arbeidsgiver) i forhold til ansattes arbeidsoppgaver, arbeidstid (herunder bemanningsplaner og turnus), faglig forsvarlig/omsorgsfull hjelp, avviksmeldinger, kompetanse-/fagutvikling, ferielov, arbeidsmiljø, ansettelsesprosesser og lønn
  • representere sine medlemmer/sitt område i drøftinger, forhandlinger, utvalg, prosjektgrupper og andre relevante sammenhenger
  • delta på skolering for tillitsvalgte
  • holde seg kjent med forbundets politikk
  • informere hovedtillitsvalgt og andre tillitsvalgte med tilsvarende ansvar og funksjon (der disse finnes) om saker av betydning for medlemmene

  Hovedtillitsvalgte:

  Hovedtillitsvalgte er en samlebetegnelse som også omfatter divisjonstillitsvalgte og klinikktillitsvalgte i spesialisthelsetjenesten, samt tillitsvalgte med annen tittel med tilsvarende ansvar og funksjon.

  Hovedoppgavene for hovedtillitsvalgte er å

  • ivareta løpende kontakt med arbeidsgiver i den enhet som hovedtillitsvalgtområdet omfatter
  • ivareta ansvaret for drøftinger og forhandlinger innen hovedtillitsvalgtområdet
  • ha kontakt med og påvirke politiske og administrative beslutningstakere som er relevante for virksomheten
  • være oppdatert på NSFs politikk og sørge for at denne er kjent blant de tillitsvalgte
  • gi råd til, og understøtte sine tillitsvalgte
  • fordele og koordinere oppgaver blant hovedtillitsvalgtområdets tillitsvalgte
  • planlegge og legge til rette for medlemstilbud og medlemsaktiviteter innen hovedtillitsvalgtområdet, basert på handlingsplan og budsjett
  • gi råd til medlemmer
  • være bindeledd mellom medlemmene i hovedtillitsvalgtområdet og NSFs lokale organisasjonsledd
  • legge til rette for medlemsinnflytelse
  • informere fylkeskontoret om saker av betydning for medlemmene.
  • initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

  Styrerepresentanter:

  Styrerepresentanter og øverste tillitsvalgt på regionsnivå representerer flere enn NSFs medlemmer og er derfor ikke omtalt i NSFs vedtekter. De er valgt av, og representerer, de ansatte i styrer.

  Foretakstillitsvalgt:

  Hovedoppgavene for foretakstillitsvalgt er å

  • ivareta løpende kontakt med arbeidsgiver på foretaksnivå (styre og administrasjon)
  • ivareta ansvaret for drøftinger og forhandlinger innen foretaket
  • ha kontakt med, og påvirke politiske og administrative beslutningstakere av betydning for foretaket
  • være oppdatert på NSFs politikk og sørge for at denne er kjent blant de tillitsvalgte
  • gi råd til og understøtte sine hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte
  • fordele og koordinere oppgaver blant foretakets tillitsvalgte
  • gi innspill, orientere om og drøfte relevante saker med regiontillitsvalgt/konserntillitsvalgt og NSFs lokale organisasjonsledd
  • planlegge og legge til rette for medlemstilbud og medlemsaktiviteter innen foretaket, basert på handlingsplan og budsjett
  • legge til rette for medlemsinnflytelse
  • gi råd til medlemmer
  • være bindeledd mellom medlemmene i foretaket og NSFs lokale organisasjonsledd
  • organisere hovedtillitsvalgtråd i områder med flere hovedtillitsvalgte
  • initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

  Øverste tillitsvalgt på regionsnivå: (Se note 2)

  Hovedoppgavene for regiontillitsvalgt er å

  • ha kontakt med, og påvirke politiske og administrative beslutningstakere av betydning for spesialisthelsetjenesten innen regionen
  • ha kommunikasjon, dialog og samhandling med foretakstillitsvalgte, som grunnlag for beslutninger på regionalt nivå og foretaksnivå
  • delta i aktuelle samhandlingsarenaer innen NSF på lokalt, regionalt og sentralt nivå
  • samhandle med fylkesleddene i forhold som har betydning for medlemmene i spesialisthelsetjenesten i regionen
  • informere sentrale og lokale ledd om saker av stor betydning for medlemmene eller for tjenestetilbudet

  Koordinerende hovedtillitsvalgt:

  Hovedoppgaven for koordinerende hovedtillitsvalgt er å

  • ha ansvar for å koordinere aktivitet i flere selvstendige hovedtillitsvalgtområder

  Lokalt nivå

  Fylkesleddet:

  Hovedoppgavene for fylkesleddet er å

  • formidle NSFs politikk og bidra til å sette politisk dagsorden
  • ha kontakt med og påvirke relevante politiske og administrative beslutningstakere
  • ta prinsipielt standpunkt og gi råd om helsetjenestetilbudet innen fylket og helseregionen
  • samarbeide med øvrige fylkesledd innen helseregionen for å koordinere NSFs arbeid. For dette formål utpekes en koordinerende fylkesleder
  • tilrettelegge for en funksjonell tillitsvalgtordning
  • gjennomføre grunnopplæring til tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte
  • koordinere, motivere og veilede tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, foretakstillitsvalgte og regiontillitsvalgte
  • gi råd til medlemmer og yte medlemsservice
  • ha ansvar for at medlemmene gis faglige tilbud
  • ha ansvar for generelle tilbud til pensjonister og uføretrygdete
  • fungere som bindeledd mellom lokalt og sentralt nivå
  • ha jevnlig kontakt med regiontillitsvalgt i sin region
  • fremforhandle tariffavtaler i områder som ikke har nasjonal tariffavtale
  • initiere til diskusjon og dialog i flere tjenestenivå relatert til normer for faglig forsvarlig/ omsorgsfull hjelp i sykepleiepraksis

  Sentralt nivås ansvar for det regionale nivået (spesialisthelsetjenesten):

  • Støtte og opplæring m.v. til styrerepresentanter og tillitsvalgte på regionalt nivå ivaretas av sentralt nivå i NSF. Det samme gjelder opplæring av styrerepresentanter på foretaksnivå. Dette innebærer at ansvar for informasjonsoverføring til fylkesleddene ivaretas av det sentrale nivå.
  • Sentralt nivå har kontakt med og påvirker relevante beslutningstakere på regionalt nivå.
  • Sentralt nivå skal avgi høringer på det regionale nivå, etter innspill fra/dialog med involverte fylkesledd, faggrupper og øverste tillitsvalgt på regionsnivå.

  Nasjonalt og internasjonalt nivå:

  • Ansvar for ivaretakelse av det nasjonale og internasjonale nivå ligger hos forbundsstyret.

  Medlemmer:

  Vi skal aktivt arbeide for at alle sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon er medlemmer i NSF.

  Medlemmene skal møte en enhetlig organisasjon som er funksjonell og lett tilgjengelig.

  Alle medlemmene skal ha mulighet til å være oppdatert på NSFs prioriterte arbeidsområder og være klar over hva organisasjonen kan tilby.

  Medlemmene skal ha tilgang til aktuelle saksdokumenter for NSFs styrende organer på sentralt og fylkesnivå, med mindre dokumentene er underlagt fortrolighet eller annen form for begrenset innsyn.

  Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta i interne demokratiske prosesser.

  Medlemmene har krav på rask og profesjonell bistand i lønns- og arbeidsspørsmål.

  NSFs tilbud skal baseres på regelmessig kartlegging av medlemmenes behov.

  I viktige saker vil forbundsledelsen innhente medlemmenes syn, som en del av beslutningsprosessen.

  Medlemmenes kontakt med NSF skal primært ivaretas av tillitsvalgte, men likevel slik at medlemshenvendelser blir håndtert uansett hvor medlemmene henvender seg.

  Medlemmene skal ha mulighet for sykepleieetisk rådgivning.

  Styremedlemmer og tillitsvalgte:

  Vi skal ha en rekruttering til valgte tillitsverv som også avspeiler medlemsmassens flerkulturelle sammensetning.

  Vi skal ha større kontinuitet i alle tillitsverv.

  Alle tillitsvalgte skal ha opplæring som står i forhold til det nivå de skal fungere på i organisasjonen.

  Det tilsiktes at forbundsstyre-/fylkesstyremedlemmer og hovedtillitsvalgte via sine verv tilegner seg kunnskaper og erfaringer som gir realkompetanse til å ivareta ulike stillinger også utenfor organisasjonen.

  Ansatte:

  Vi skal ha en profesjonell rekruttering av ansatte.

  Vi skal ha en personalpolitikk som vektlegger rekruttering og integrering av personell med minoritetsbakgrunn.

  Så langt det er mulig skal stillinger i organisasjonen brukes som karrieremuligheter for sykepleiere.

  Vi skal ha et klart og ryddig lønnssystem som skal være så fleksibelt at vi kan ansette/beholde de best kvalifiserte, og som også tar hensyn til prestasjon.

  Alle ansatte i organisasjonen skal vite hvor de står og hvilke muligheter de har for utvikling og karriere.

  Alle ansatte skal ha minimum en målsamtale per år med sin nærmeste overordnede.

  Organisasjon:

  NSFs organisasjonsmodell skal ivareta organisasjonens hovedoppgaver, avspeile våre verdier og svare på organisatoriske utfordringer.

  Strukturen skal gi en rasjonell og effektiv organisasjon som kan møte endringer i omgivelsene.

  Strukturen skal posisjonere NSF for å påvirke relevante beslutningsprosesser og arenaer: Internasjonalt, nasjonalt, regionalt, kommunalt og på virksomhetsnivå.

  Strukturen skal understøtte tillitsvalgtordningen på en rasjonell og hensiktsmessig måte.

  Vi skal til enhver tid vurdere hensiktsmessigheten av NSFs organisasjonsstruktur.

  Tilpasninger i lokal organisasjonsstruktur:

  Initiativ til en prosess kan tas av en eller flere av de fylkesledd som vil bli berørt, eller av forbundsstyret.

  Forbundsstyret etablerer en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegrupper, basert på forutgående høring i de berørte fylkesledd. I saker av oversiktlig og begrenset omfang kan en enklere prosjektorganisasjon avtales med de berørte fylkesledd.

  Prosjektleder oppnevnes fra fylkesleddsnivå og prosjektgruppen sammensettes fortrinnsvis med involverte aktører fra samme nivå.

  Det skal nedfelles en tidsplan for gjennomføring og mandat for prosessen/de involverte aktører.

  I den grad lokale strukturtilpasninger får konsekvenser for sammensetningen av NSFs vedtektsfestete organer, forutsettes det at forbundsstyret utarbeider forslag om vedtektsendring og eventuelt gir denne midlertidig virkning inntil endelig vedtak finner sted på førstkommende landsmøte (jfr. vedtektenes § 7A, pkt. 6).

  Ansvar, oppgave - og funksjonsfordeling:

  Vi skal bevisst desentralisere flere aktiviteter, såfremt det ikke går ut over kompetansen og helheten i organisasjonen.

  Vi skal ha klare ansvarsforhold og beslutningsmyndighet i organisasjonen.

  Vi skal ha et klart linjeansvar i organisasjonen.

  Vi skal ha en differensiert oppgavedeling i forhold til utfordringer, kompetanse, nivå og funksjon.

  Det skal være tydelig hvordan og hvor NSFs politikk utformes, vedtas og iverksettes.

  Vi skal basere oss på fleksible og målfokuserte arbeidsprosesser.

  Saksinnsendere kan være til stede under behandling av sine saker i forbundsstyret og fylkesstyrene. Det enkelte styre avgjør i hvilket omfang vedkommende skal ha talerett og i hvilket omfang tilstedeværelse innvilges under behandling av B-saker.

  Ressurser og kompetanse:

  Ressursene skal brukes målrettet i forhold til prioriterte satsingsområder.

  Det skal være samsvar mellom kompleksitet i oppgaver og nødvendig kompetanse.

  Det skal være samsvar mellom omfang av oppgaver som skal løses og ressurstilgang.

  Vi skal bruke ressurser, kompetanse og teknologi målrettet og effektivt.

  Vi vil tilstrebe en optimal bruk av ansattes og tillitsvalgtes kompetanse.

  Vi skal gjennomføre kontinuerlig kompetansekartlegging og -vurdering som grunnlag for å vurdere nødvendig kompetanseheving, kompetanseendring, kompetansedeling og kompetanseflyt i organisasjonen.

  Kapitalforvaltning og økonomistyring:

  NSFs kapital skal forvaltes på en profesjonell måte som innebærer god sikkerhet for kapitalen, i henhold til den til enhver tid gjeldende finansstrategi som forbundsstyret har vedtatt.

  Fylkesstyret fastsetter budsjettrammer for de enkelte HTV-områder på grunnlag av en kort handlingsplan/aktivitetsoversikt og budsjett. For HTV-områder som overskrider fylkesgrenser tildeles midler slik de involverte fylkesstyrer blir enige om.

  Kontrakter med økonomiske konsekvenser utover inneværende regnskapsår må, dersom de overstiger det beløp som fremgår av den til enhver tid gjeldende budsjettfullmakt, godkjennes av forbundsstyret, eller den forbundsstyret gir fullmakt til å gi slik godkjenning.

  Forbundsstyret kan, med øyeblikkelig virkning, sette et kostnadssted under økonomisk administrasjon, dersom det foreligger mistanke om økonomiske misligheter.

 • NSFs sentrale valgreglement perioden 2020-2023

  1. Nominasjonskomiteen

  Av og blant nominasjonskomitéens medlemmer velges en nestleder. Dersom lederen får varig forfall, rykker nestleder opp og fungerer som leder ut valgperioden. Av og blant nominasjonskomitéens medlemmer velges ny nestleder.

  Alle avgjørelser i nominasjonskomitéen fattes ved simpelt flertall. Avholdende stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

  Fylkesledernes innstilling til valg av ny nominasjonskomité skal foreligge senest ved landsmøtets åpning. De kan endre sin innstilling på samme grunnlag som nedfelt for nominasjonskomitéen i vedtektenes § 12. Fylkesledere som selv stiller til valg til nominasjonskomitéen kan ikke delta i innstillingsarbeidet til noen av vervene i ny nominasjonskomité.

  2. Nominasjonskomitéens arbeid i landsmøteperioden

  Forslag på kandidater til valg under landsmøtet skal være begrunnet av forslagsstiller.

  Ingen kan stille til valg eller gjenvalg uten å være foreslått av et organisasjonsledd/enkeltmedlem. Det er ikke anledning til å foreslå seg selv.

  Valgkandidatene presenteres fortløpende på NSFs hjemmeside.

  I forbindelse med valgene som foregår på landsmøtet, utføres valgtekniske forberedelse av hovedkontoret. Dersom det ved fristens utløp ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater til vervene som landsmøtet skal velge, må nominasjonskomitéen be forbundsstyret om å fastsette ny frist.

  Nominasjonskomitéen kan avkreve de enkelte kandidater en programerklæring. Nominasjonskomitéen er for øvrig ansvarlig for å utrede de enkelte kandidaters skikkethet for vervet, og kan – om ønskelig – innkalle kandidater til intervju. Det kan innhentes referanser på kandidater til vervene som forbundsleder, nestleder, 2. nestleder og lederne for kontrollutvalget, Rådet for sykepleieetikk og nominasjonskomitéen.

  3. Nominasjonskomitéens innstilling

  Nominasjonskomitéens innstilling til de forskjellige valg skal foreligge senest ved landsmøtets åpning.

  Umiddelbart før hvert valg redegjør nominasjonskomitéens leder muntlig for komitéens innstilling. Det skal fremkomme hvilke begrunnelser komitéen har lagt hovedvekt på i innstillingen.


  3.1.1. Ved innstilling til forbundsstyreverv - inklusive ledervervene - skal følgende forhold vektlegges

  a. Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og bred kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger.

  b. Yrkespraksis/erfaring, utdanning.

  c. Kandidatens organisasjonspolitiske målsettinger.

  d. Personlige kvalifikasjoner.

  3.1.2. Når ovenstående forhold er tilfredsstilt, bør nominasjonskomitéen også ta hensyn til følgende momenter i sin innstilling:

  a. Geografisk fordeling.

  b. Representasjon fra ulike fagområder.

  c. Etnisk minoritetsbakgrunn.

  d. Kontinuitet/nyrekruttering.

  3.2. Ved innstilling til verv i Rådet for sykepleieetikk, skal nominasjonskomitéen først og fremst vektlegge de enkelte kandidaters faglige bakgrunn, herunder i særlig grad deres erfaring fra arbeid med sykepleieetiske spørsmål.


  3.3. Ved innstilling til verv i landsmøtets kontrollutvalg skal nominasjonskomitéen vektlegge kandidatenes økonomiske kompetanse. Kandidatenes erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og kjennskap til organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger må også vektlegges.


  3.4. Ved innstilling til verv i nominasjonskomitéen skal kandidatenes erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og deres kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger vektlegges.

  4. Valgene

  4.1 Generelt

  For vurdering av fremtidig samarbeidsforhold skal forbundslederkandidatene og nestlederkandidatene tilkjennegi sitt syn på hverandre overfor nominasjonskomitéen før komitéen utformer sin innstilling.

  Valg skal foregå skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med papirdokument.

  Valget avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i NSFs vedtekter. Det kan kun stemmes på de kandidater som er foreslått innen den vedtatte tidsfrist, samt eventuelle kandidater på basis av forespørsler fra nominasjonskomitéens side, med mindre landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal foretas under landsmøtet.

  4.2 Valg av forbundsleder

  Forbundsleder velges ved eget valg. Nominasjonskomitéens innstilling skal stå først på listen over kandidater. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  Forbundsleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer.

  4.3 Valg av nestleder

  Nestleder velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
   

  4.4 Valg av 2. nestleder

  2. nestleder velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
   

  4.5 Valg av øvrige forbundsstyremedlemmer

  Det skal velges seks forbundsstyremedlemmer. Nominasjonskomitéens innstilling skal stå først på stemmeseddelen. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater på sisteplass, foretas omvalg mellom disse.
   

  4.6 Valg av varamedlemmer til forbundsstyret

  Det skal velges 6 varamedlemmer. Nominasjonskomiteens innstilling skal stå først. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  1. varamedlem velges ved eget valg. Ved eventuell stemmelikhet foretas omvalg.

  Øvrige varamedlemmer velges på følgende måte: Navnene rangeres fra 1 til 5. En kandidat som er rangert som nr. 1 får 5 poeng, nr. 2 får 4 poeng osv. Den endelige rangering avgjøres i henhold til kandidatenes totale poengtall. Ved poenglikhet foretas omvalg mellom de kandidater som har likt poengtall. Ved slikt omvalg skal det kun stemmes på én kandidat, og rangeringen avgjøres etter stemmetall. Ved likt stemmetall avgjør sekretariatet utfallet ved loddtrekning.
   

  4.7 Valg av leder for Rådet for sykepleieetikk

  Leder av Rådet for sykepleieetikk velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
   

  4.8 Valg av medlemmer til Rådet for sykepleieetikk

  Det skal velges 8 medlemmer til Rådet for sykepleieetikk. For øvrig som punkt 4.5.
   

  4.9 Valg av leder for landsmøtets kontrollutvalg

  Leder av landsmøtets kontrollutvalg velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
   

  4.10 Valg av medlemmer til landsmøtets kontrollutvalg

  Det skal velges 3 medlemmer til landsmøtets kontrollutvalg. For øvrig som punkt 4.5.
   

  4.11 Valg av varamedlemmer til landsmøtets kontrollutvalg

  Det skal velges 4 varamedlemmer til landsmøtets kontrollutvalg. For øvrig tilsvarende punkt 4.6, 1. og 3. ledd.
   

  4.12 Valg av leder for nominasjonskomitéen

  Leder av nominasjonskomitéen velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.2.
   

  4.13 Valg av medlemmer til nominasjonskomitéen

  Det skal velges 6 medlemmer til nominasjonskomitéen. For øvrig som punkt 4.5.
   

  4.14 Valg av varamedlemmer til nominasjonskomitéen

  Det skal velges 6 varamedlemmer til nominasjonskomiteen. For øvrig tilsvarende punkt 4.6, 1. og 3. ledd.


  5. Suppleringsvalg

  Ved permanent forfall i de organer landsmøtet velger, rykker 1. varamedlem opp. De øvrige varamedlemmene rykker opp i rangering. (For øvrig jfr. § 8 H).

 • NSFs lokale valgreglement perioden 2020-2023

  1. Nominasjonskomitéen

  1.1. Generelt

  Bestemmelser om fylkesorganisasjonens nominasjonskomité finnes i vedtektenes § 4 B. I tillegg gjelder følgende:

  1.2. Kandidater til nominasjonskomitéen

  Valg av nominasjonskomité skal kunngjøres senest en måned før frist for å foreslå kandidater.

  Medlemmer som har tilhørighet i fylket, er valgbare til nominasjonskomitéen. Forslag på kandidater meldes inn elektronisk fra NSFs nettside. Når den foreslåtte kandidaten har fylt ut villighetserklæring, får fylket informasjon om kandidaten.

  Forslag på kandidater til nominasjonskomitéen må være registrert i den elektroniske løsningen senest 1 måned før valg av nominasjonskomité finner sted. 

  De valgtekniske funksjoner ivaretas av fylkeskontoret.

  1.3. Valg av nominasjonskomité

  Valget gjennomføres i et møte der alle hovedtillitsvalgte er invitert til å delta. Valget kan gjennomføres elektronisk. Hovedtillitsvalgte har stemmerett ved valget selv om de er kandidater til verv i nominasjonskomitéen.

  Nominasjonskomitéens leder, de 4 medlemmene og de 4 varamedlemmene velges ved separate valg.

  Resultatet ved valg av leder og medlemmer avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de kandidater som i første runde har oppnådd likt stemmetall.  Dersom to kandidater etter omvalg fortsatt har likt stemmetall, avgjøres utfallet ved loddtrekning.

  Resultatet ved valg av varamedlemmer avgjøres ved at navnene rangeres fra 1 til 4.  En kandidat som er rangert som nr. 1 får 4 poeng, nr. 2 får 3 poeng osv.   Kandidatene blir varamedlemmer i den rekkefølge deres totale poengtall tilsier.  Ved poenglikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.

  1.4. Funksjonstid m.m.

  Valgresultatet trer i kraft ved møtets avslutning.  Nominasjonskomitéens funksjonstid løper til resultatet av førstkommende ordinære fylkesstyrevalg er endelig fastslått. 

  Nominasjonskomitéens medlemmer må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg fylkesmøtet skal gjennomføre. Et verv i nominasjonskomitéen kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.

  Alle avgjørelser i nominasjonskomitéen fattes ved simpelt flertall. Avholdende stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

  2. Nominasjonskomitéens forberedelser til innstilling

  Nominasjonskomitéen skal vurdere de kandidater som foreslås for valg av fylkesstyre og fylkesleddets delegasjon til landsmøtet. Vurderingen skal foretas på grunnlag av registrerte forslag fra enkeltmedlemmer eller et organisasjonsledd.  Det er ikke anledning til å foreslå seg selv. Nominasjonskomitéen må være i løpende dialog med de hovedtillitsvalgte i fylket for å sikre at et tilstrekkelig antall skikkede kandidater foreligger ved fristens utløp.  Dersom det ved fristens utløp likevel ikke foreligger et tilstrekkelig antall kandidater til de plasser som skal fylles under de enkelte valg, har nominasjonskomitéen anledning til å supplere med ytterligere kandidater, som bekrefter sitt kandidatur på grunnlag av en forespørsel fra nominasjonskomitéens side inntil antall kandidater samsvarer med det antall som skal velges.

  Nominasjonskomitéen utarbeider en redegjørelse om valgene, som kunngjøres senest fire måneder før valget finner sted. Før kunngjøring skjer skal det gjennomføres felles gjennomgang av aktuelle vedtektsbestemmelser og valgreglement for lokale nominasjonskomitéer, i sentral regi.

  Forslag på kandidater skal begrunnes av forslagsstiller.

  Nominasjonskomitéen kan avkreve de enkelte kandidater en programerklæring.  Nominasjonskomitéen er for øvrig ansvarlig for å utrede de enkelte kandidaters skikkethet for vervet, og kan om ønskelig innkalle kandidater til intervju. Det kan innhentes referanser på kandidater til vervene som fylkesleder og nestleder(e).

  Kandidater som medlemmer av fylkesstyret er også å anse som kandidater til varamedlemsverv i samme organ.  Kandidater som delegater til landsmøtet er også å anse som kandidater som varadelegater.

  3. Nominasjonskomitéens innstilling 

  Nominasjonskomitéens innstilling skal være skriftlig og inneholde en kort begrunnelse for komitéens anbefalinger.

  Umiddelbart før hvert valg redegjør nominasjonskomitéens leder muntlig for komitéens innstilling.

  3.1.1 Ved innstilling til vervene som fylkesleder og nestleder bør følgende forhold vektlegges:

  • Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og god kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger.
  • Yrkespraksis/erfaring og utdanning.
  • Kandidatens organisasjonspolitiske målsettinger.
  • Personlige kvalifikasjoner.

  3.1.2 Ved innstilling til vervene som medlem/varamedlem av fylkesstyret bør følgende forhold vektlegges:

  • Erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF på lokalplanet og generelle kunnskaper om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger.
  • Yrkespraksis/erfaring og utdanning.
  • Personlige kvalifikasjoner.        

  For øvrig bør komitéen ta hensyn til etnisk minoritetsbakgrunn, geografisk fordeling i fylket, representasjon fra HTV-områder av ulik størrelse, representasjon fra ulike tariffområder og kontinuitet/nyrekruttering.

  3.2   Ved innstilling til verv som landsmøtedelegat bør nominasjonskomitéen vektlegge kandidatenes generelle kunnskap om organisasjonens prioriteringer, prinsipper og målsettinger - samt deres erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF.

  3.3   Komitéen kan endre sin innstilling under følgende forutsetninger:

  • Når et allerede avviklet valg får konsekvenser for andre innstillinger nominasjonskomitéen har foretatt.
  • Når fylkesmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer gir adgang til å fremme forslag på nye kandidater til de enkelte verv.
  • Når det om en innstilt kandidat fremkommer nye opplysninger, som nominasjonskomitéen finner ville hatt innflytelse på komitéens innstilling om opplysningene var kjent da innstillingen ble foretatt.

  4. Gjennomføring av valg

  Bestemmelser om valg av fylkesstyre og fylkesleddets delegater til landsmøtet finnes i vedtektenes § 4 B. I tillegg gjelder følgende:

  Valget foregår skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes og likestilles med papirdokument. Valget avgjøres med simpelt flertall, hvis ikke annet fremgår av punktene 4.1 - 4.6. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidater som er foreslått innen fastsatt tidsfrist, med mindre fylkesmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtar å åpne for nye forslag til de valg som skal foretas under fylkesmøtet.

  Forut for hvert valg skal sekretariatet gi en muntlig redegjørelse for hvordan valget skal gjennomføres.

  4.1 Valg av fylkesleder

  Fylkesleder velges ved eget valg. Nominasjonskomitéens innstilling skal stå først. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  Fylkesleder må, for å være valgt, ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer.

  4.2 Valg av nestleder

  Nestleder velges ved eget valg. For øvrig som punkt 4.1.

  4.3 Valg av øvrige fylkesstyremedlemmer

  Det skal velges 7 fylkesstyremedlemmer.  Nominasjonskomitéens innstilling skal stå først. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater på siste plass, foretas omvalg mellom disse.

  4.4 Valg av varamedlemmer til fylkesstyret

  Det skal velges 7 varamedlemmer. Nominasjonskomitéens innstilling skal stå først. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  Første varamedlem velges ved eget valg. Ved eventuell stemmelikhet foretas omvalg.

  Øvrige varamedlemmer velges på følgende måte: Navnene rangeres fra 1 til 6. En kandidat som er rangert som nr. 1 får 6 poeng, nr. 2 får 5 poeng osv.  Den endelige rangering avgjøres i henhold til kandidatenes totale poengtall.  Ved poenglikhet foretas omvalg mellom de kandidater som har likt poengtall. Ved slikt omvalg skal det kun stemmes på en kandidat, og rangeringen avgjøres etter stemmetall.  Ved likt stemmetall avgjør tellekomitéen utfallet ved loddtrekning.

  4.5 Valg av fylkesorganisasjonens delegater til landsmøtet

  Antall delegater som skal velges fremgår av den oversikt fylkesorganisasjonen har mottatt fra NSFs hovedkontor. Nominasjonskomitéens innstilling skal stå først. Øvrige kandidater følger deretter i alfabetisk rekkefølge.

  Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater på sisteplass, foretas omvalg mellom disse.

  4.6 Valg av varadelegater til NSFs landsmøte

  Det kan velges et antall varadelegater som svarer til antallet delegater, men minimum 10.  For øvrig tilsvarende punkt 4.4, 1. og 3. ledd.

  5. Suppleringsvalg

  Ved permanent forfall i fylkesstyret, fylkesorganisasjonens delegasjon til landsmøtet eller blant delegater til fylkesmøtet, rykker 1. varamedlem/1. varadelegat opp. De øvrige varamedlemmer/varadelegater rykker opp i rangering.

  Forbundsstyret kan supplere et fylkesstyre for den resterende del av valgperioden dersom det oppstår så mange permanente forfall at kravet til beslutningsdyktighet er truet. Supplering skjer etter råd fra de aktuelle fylkesledd, som også anbefaler kandidater for oppnevning til de ledige verv.

  Dersom fylkesorganisasjonens delegasjon til landsmøtet ikke lenger er fulltallig, kan supplering foretas ved oppnevning i fylkesstyret.

  Ved forfall blant delegatene til fylkesmøte, kan supplering foretas i det enkelte HTV-området/valgkrets.

  6. Nyvalg i perioden

  Eventuelt nyvalg gjennomføres etter bestemmelser i vedtektenes § 4 B – Funksjonstid, nyvalg m.m., 3. ledd.

  Orientering om nyvalg skal sendes de hovedtillitsvalgte umiddelbart etter at gyldig forutsetning for nyvalg foreligger.  Forslag på kandidater sendes fylkeskontoret senest to uker etter at kunngjøring om nyvalg er utsendt, og selve valgmøtet gjennomføres etter ytterligere to uker. Nominasjonskomitéens innstilling skal foreligge ved valgmøtets åpning.

  Hvis nyvalg gjennomføres på et tidspunkt da det ennå ikke er valgt nominasjonskomité, gjennomføres nyvalget uten forutgående innstilling.

  Hvis nyvalget skal gjennomføres i ekstraordinært fylkesmøte, skal HTV - områdenes delegater være valgt senest en uke før dette finner sted.  Delegatvalget og oversikt over kandidater til dette skal være kunngjort med tilsvarende frist.

  7. Diverse

  Enhver oversikt over kandidater til de enkelte verv skal inneholde opplysninger om hvem som er forslagsstiller.

  Dersom fylkesorganisasjonens nominasjonskomité har behov for formelle avklaringer eller bistand til gjennomføring av sitt arbeid, skal slike henvendelser rettes til generalsekretær.

 • Fra 2009 har NSF brukt solidaritetsbevis som alternativ til blomster og andre gaver.

  Forbundsstyret vedtok ordningen med solidaritetsbevis som alternativ til blomster og gaver, basert på følgende retningslinjer:

  • Ordningen er frivillig, men alle organisasjonsledd oppfordres til å anvende solidaritetsbevis som alternativ i bredest mulig utstrekning.
  • Solidaritetsbevis anvendes som alternativ i sammenhenger der det ikke er vanlig å gi ordinært honorar, men hvor NSF eller NSFs organisasjonsledd ønsker å gi en anerkjennelse til eksterne og interne bidragsytere og/eller andre aktører.
  • Forbundsstyret fastsetter et årlig formål for utdeling av solidaritetsbevis, som alle organisasjonsledd må følge, dersom de velger solidaritetsbevis som et alternativ til blomster og gaver. 
  • Formålet må falle innenfor rammen av nødhjelp, tiltak i utviklingsland eller bistand til andre økonomisk svakstilte målgrupper.
  • Beløp for et solidaritetsbevis kan variere, men skal normalt tilsvare det man ellers ville benyttet til blomster eller gave.
  • Løpende forvaltningsrutiner fastsettes av administrasjonen.

  Endringer eller tilføyelser til ovenstående retningslinjer fastsettes av forbundsstyret.

  Fra juni 2022 blir summen av tildelte solidaritetsbevis gitt til NSF sin samarbeidsorganisasjon i Rwanda; Rwanda Nurses and Midwives Union. Les mer om samarbeidet her.

 • Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt en strategi for NSFs bistandsarbeid. Strategien gjelder for perioden 2023-2029.

 • Gjeldende statutter for konfliktfondet:

  • Konfliktfondet disponeres av forbundsstyret.
  • Konfliktfondet kan anvendes til:
   a. Dekning av streikebidrag til medlemmer.
   b. Dekning av bidrag til medlemmer som får inntektstap på grunnlag av andre kollektive aksjoner de deltar i etter pålegg fra forbundsstyret.
   c. Dekning av saksomkostninger ved rettssaker som følge av aksjoner nevnt i punkt a og b.
   d. Dekning av direkte utgifter i forbindelse med aksjoner/konflikter eller andre alternative tiltak som fremmer NSFs innsats for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Konfliktfondet skal tilføres midler ved avsetning svarende til minst 2 % av NSFs årlige kontingentinntekter.
  • Dersom det fra fondet trekkes midler utover den årlige avsetning (jfr. punkt 3), skal gjenoppbygging foretas snarest mulig. I den sammenheng skal ekstrakontingent utskrives, dersom gjenoppbygging ikke kan foretas på annen måte (jfr. NSFs vedtekter § 16 A, siste ledd).
 • Det overordnet formål for strategien er at NSF sine kapitalinntekter kommer alle nåværende og fremtidige medlemmer til gode ved at: «NSF tilbyr gode medlemstilbud, konkurransedyktige medlemskontingenter, og sikrer et strategisk handlingsrom for å opprettholde og videreutvikle NSF som et naturlig førstevalg for sykepleiere og jordmødre.»