Arbeidsvilkår

Du som ansatt har krav på et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø, på samme måte som pasienter og brukere har krav på forsvarlige tjenester. Les mer om hvordan vi kan ivareta hensynet til både pasientene og deg som arbeidstaker.

Arbeidstiden er en viktig del av dine arbeidsvilkår. Arbeidstidsordningen har innvirkning både på helse, privatliv og fritid. Den påvirker også kvaliteten i arbeidet du gjør.

Les om dine rettigheter når det gjelder ferie. Vi har tariffavtalefestet en del av rettigheter for våre medlemmer, som kommer i tillegg til eller erstatter bestemmelser i ferieloven.

Lurer du på hvilke rettigheter og krav du har ved graviditet og fødselspermisjon, og hvilke lover og regler som gjelder? Les mer.

Norsk arbeidsliv skal legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Norsk Sykepleierforbund er part i IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv, og støtter opp om innsatsen for å redusere sykefravær og frafall. 

Omstilling preger hverdagen til mange sykepleiere. Det kan skje endringer på arbeidsplassen i form av omorganisering, nedbemanning, flytting o.l. Disse sidene gir tillitsvalgte et godt grunnlag for å ivareta medlemmenes interesser og våre faglige og helsepolitiske synspunkter, i omstillingsprosesser.

Valgene du tar i dag kan få stor betydning for pensjonsrettighetene dine, når du en gang i fremtiden skal gå av med pensjon. Mange sykepleiere arbeider deltid, og har for kort tjenestetid til å oppnå fulle pensjonsrettigheter.

Har du blitt skadet på jobb eller syk av jobben? Les om hva det er viktig at du da gjør, og hvilke rettigheter du har.