Landsmøtet 2023

Helsepolitisk dag starter 6. november kl. 12.00. Landsmøtet åpnes offisielt kl. 16.00 samme dag. Forhandlingene starter 7. november kl. 08.30.

 • I våre vedtekter står følgende: "Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur skal behandles på landsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal fremsende disse gjennom sitt fylkeskontor. Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtets åpning. Sakene skal være begrunnet/utredet. (§ 8 D)"

  Du må sende saken til ditt fylkeskontor inne 14. april 2023. I notatet skal du forklare og begrunne saken, og skrive et forslag til vedtak.

  Fylkeskontorene sender saksforslagene videre til NSFs hovedkontor innen 28. april 2023.

  Generalsekretæren legger innsendte saker fram for forbundsstyret, som behandler sakene og forbereder dem for landsmøtet.

  • Forbundsleder
  • 1. nestleder
  • 2. nestleder
  • 6 forbundsstyremedlemmer
  • 6 varamedlemmer til forbundsstyret
  • Leder av kontrollutvalget
  • 3 medlemmer til kontrollutvalget
  • 4 varamedlemmer til kontrollutvalget
  • Leder av rådet for sykepleieetikk
  • 8 medlemmer til rådet for sykepleieetikk
  • Leder av nominasjonskomiteen
  • 6 medlemmer til nominasjonskomiteen
  • 6 varamedlemmer til nominasjonskomiteen
  • For å nominere kandidater, må du være medlem av Norsk Sykepleierforbund
  • Det er ikke anledning til å foreslå seg selv
  • Følg denne lenken og logg deg inn
  • I ditt forslag må du skrive hvorfor du mener kandidaten vil egne seg i vervet.
  • Kandidater som foreslås, må være spurt om de er villig til å tre inn i aktuelt verv.
  • Du bør foreslå kandidater i god tid før fristens utløp kl. 23.59, natt til 6. september.
  • Dersom du er foreslått som kandidat til et verv, vil du få tilsendt en sms og en epost fra Norsk Sykepleierforbund. Det vil samtidig bli sendt en epost til ditt fylkeskontor om at du er foreslått.
  • Følg linken i eposten for å komme til villighetserklæringen.
  • Ønsker du å si deg villig til et verv, trykker du «aksepter nominasjonen».
  • Når du aksepterer nominasjonen, får du tilgang til en side for å presentere deg selv som kandidat. Denne kan du jobbe med frem til kl. 23.59 natt til 6.september. Da vil presentasjonen publiseres på våre nettsider og nominasjonsløsningen lukkes.

Om landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds øverste organ.

Landsmøtet møtes hvert fjerde år, med delegater valgt av fylkesmøtene. Landsmøtet velger politisk ledelse, vedtar innsatsområder, organisasjonsstruktur og øvrige styrende dokumenter.