Våre meninger

Styrende dokumenter

Foruten vedtektene til NSF, står NSF Student fritt til å utforme egen politikk og saker som er viktige for dere som sykepleierstudenter.

 • NSF Student er en del av organisasjonen NSF, noe som gjør at NSF Student ikke er en egen organisasjon. Vi følger NSF sine vedtekter. Det er kort fortalt fordi NSF ikke kun er de ansatte og politisk valgte, men alle medlemmene sammen. For at NSF da skal kunne si vi jobber for medlemmene, må det være medlemmene som bestemmer.

  Dette gjøres ved at vedtekter, politikk og områder NSF skal jobbe med revideres og bestemmes på NSFs landsmøte. Landsmøtet til NSF er det samme som årsmøte er for NSF Student, men til forskjell fra oss som har vårt årsmøte hvert år, har NSF sitt landsmøte hvert fjerde år.

 • Et prinsipprogram er fundamentet og grunnverdiene til NSF Student. Litt slik som betongsøyler er i et bygg. Dette er hovedgrunnlaget til NSF Student.

 • På årsmøtet bestemmes "Vår politikk" som er meningene til dere som sykepleierstudenter. Dette er også NSF Students studentpolitiske plattform.

 • Politiske dokumenter er supplerende politikk til eksisterende politikk. Det kan eksempelvis være noe man ønsker å ha utdypende meninger om. Sammenliknet med en resolusjon, så baserer politiske dokument seg på politikk man allerede har.

 • Her finner du resolusjoner vedtatt av Årsmøtet 2022:

 • Valgreglementet forklarer både hvordan valget foregår og hvem som kan stille til ulike verv i NSF Student.

 • En handlingsplan er et skriftlig dokument som lister opp tiltak som skal gjennomføres. Det er hensiktsmessig for å dokumentere og vise hvordan en organisasjon arbeider for å nå sine mål.

Hva NSF Student skal jobbe med det kommende året

Du som sykepleierstudent vil alltid bli hørt i NSF Student. Vi jobber for at utdanningen din skal bli bedre, både undervisningen og praksis. Vi er alltid åpen for tilbakemeldinger, men de formelle meningene bestemmes på NSF Students årsmøte. Årsmøte arrangeres hvert år og du som sykepleierstudent kan delta!

På årsmøtet bestemmes "Vår politikk - Studentpolitisk plattform" som er meningene til dere som sykepleierstudenter.

Under ser dere hovedområdene NSF Student har politikk på:

 • Sykepleierstudenters krav og rettigheter
 • Utdanningens rammer
 • Utdanningens innhold
 • Praksis
 • Øvrig politikk

Våre viktigste saker

NSF Students årsmøte 2019 vedtok at vi skal jobbe for å heve finansieringskategorien til sykepleierutdanningen fra E til C.

I dag er alle studier i Norge fordelt på seks kategorier, fra A-F. Hvor mye økonomisk støtte utdanningsinstitusjonene får av staten er basert på disse kategoriene og avgjøres ut fra antall studieplasser per studiested, samt hvor mange studiepoeng som produseres år for år.

NSFs landsmøte november 2019 vedtok at dette også er noe de skal jobbe for.
Nå står vi sammen i arbeidet med å heve kategorien fra E til C!

Sette ned en gruppe av studentstyremedlemmer som skal videreføre praksiskampanjen.

Jobbe for å øke rettssikkerheten til studentene gjennom å informere om studentombudets funksjon.

Tilstrebe å ha praksisvettreglene på veggen på majoriteten av alle norske praksisplasser.

Jobbe for at sykepleierstudenter ikke skal brukes som arbeidskraft og gjøre studentene bevisst på hva de kan gjøre dersom de opplever dette.

Jobbe for at utdanningsinstitusjonene skal innføre evalueringsskjema for praksisveileder, praksisplass og praksislærer.

Jobbe for bevisstheten om veiledningskompetanse for sykepleiere i arbeid.

Det skal utformes og sendes ut nyhetsbrev til alle studentmedlemmer for å holde medlemmene oppdatert om pågående arbeid.

Lokallagene skal være synlige, tilgjengelige og arrangere aktiviteter året rundt for lokale sykepleierstudenter.

Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å introdusere lokallag og muligheter til å bli engasjert i NSF Student.

Det skal tilstrebes at utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning, har lokallag i NSF Student.

Fylkesrepresentantene skal være synlige og tilgjengelige for de lokale studentene.

Jeg vil være med å påvirke!

Det kan du selvsagt også gjøre. NSF Students årsmøte arrangeres hvert år i juni og her deltar studentrepresentanter fra alle studiesteder i landet. Klikk på knappen under for mer informasjon om hvordan du kan delta.

Nyheter

Her kan du finne politikk vedtatt fra tidligere årsmøter

Under finner du både studentpolitisk plattform og innsatsområder som har blitt vedtatt på NSF Students årsmøter. Samt protokoll fra de ulike årsmøtene.