Slik kan du be om høyere lønn

En illustrasjon av en lønnsforhandling. Illustrasjon: Martina Paukova.

● skal begynne å jobbe et nytt sted
● har fått endret arbeidsoppgaver eller ansvarsområde
● har ny kompetanse
● har fått tilbud om annen jobb

Arbeidsgiver er vant til at det stilles lønnskrav, også utenom dette. Regelverk og rutiner kan imidlertid variere fra arbeidssted til arbeidssted.

Din tillitsvalgte eller fylkeskontor kan hjelpe deg å finne ut hva som gjelder der du jobber.

Hvor mye skal du kreve

For å finne ut hva slags lønn du bør kreve, er det nyttig å vite noe om arbeidsgivers lønnssystem og hvordan forhandlinger og lønnskrav pleier å fungere. Dette kan din lokale tillitsvalgte hjelpe deg med.

Ditt fylkeskontor av NSF har i tillegg oversikt over lokale lønnsforhold, og lønnsnivået hos ulike arbeidsgivere i ditt fylke.

Du vil også trenge opplysninger om din egen stillingskode, lønnsplassering og ansiennitet. Dersom du ikke ser denne informasjonen på lønnsslippen din, kan du få det fra personalkontor/lønningskontor hos arbeidsgiver.

Den viktigste forhandlingen

Lønnen du får når du ansettes i en ny jobb, har stor betydning for lønnsutviklingen din videre. Derfor er denne forhandlingen spesielt viktig.

Før du forhandler lønn og signerer kontrakt, bør du tenke gjennom hva du mener du er verdt. I tillegg bør du sjekke lønnsforholdene ved den aktuelle arbeidsplassen og i konkurrerende virksomheter.

Når du krever høyere lønn, bør du legge vekt på

 • utdanningen din, som nivået på dine kunnskaper
 • kompetansen din, som anvendelse av alt du kan
 • ansvarsnivået i stillingen

Konkretiser hva du kan og hvordan du benytter kunnskapen i jobb. Dette er oftest viktigere enn å legge ved kursbevis og lignende. 

Husk også at det ikke bare er formell kunnskap som teller. All erfaring av betydning for arbeidet, bør løftes frem.

Hva er nyttig for arbeidsgiver?

Fortell arbeidsgiver hvilke kunnskaper du har og hvordan du bruker disse for

 • å bidra til å nå arbeidsgivers målsettinger
 • pasientenes/klientenes og deres pårørendes beste
 • kollegers trivsel, sikkerhet og utvikling

Alle arbeidsgivere har mål de skal nå, og de setter pris på ansatte som vil bidra til dette. Du bør derfor fortelle hvordan du bidrar til et stabilt, sikkert og utviklende arbeidsmiljø, hvordan du overfører kompetanse til kollegaer, og hvordan du på en god måte ivaretar pasientenes behov.

 • Du har fått utvidet ansvarsområde eller ny funksjon.
 • Du leder en seksjon med mye ansvar. 
 • Du har oppgaver som avviker fra stillingsbeskrivelsen din.
 • Du har mer utdanning enn det som er minstekravene for stillingen.
 • Du har jobbet lenge i virksomheten.
 • Du har stor arbeidskapasitet og god evne til å fullføre oppgaver.
 • Du samarbeider godt på tvers av faggrenser.
 • Du får frem resultater ved hjelp av andre.
 • Det er vanskelig å rekruttere søkere med din kompetanse. 
 • Du skal ha lik lønn for likt arbeid og andre tjener mer. 
 • Forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. 

Unngå argumenter som:

 • «Nå er det min tur». Det er ingen «turordning» når det gjelder lokale lønnsforhandlinger, så dette er ikke noe godt argument. 
 • «Jeg gjør en god jobb». Dette argumentet har liten eller ingen verdi, med mindre du kan dokumentere at kvaliteten på arbeidet ditt er en gevinst for arbeidsgiver. Sett fra arbeidsgivers side er alle ansatt for å gjøre en god jobb.
 • «Jeg har så mye å gjøre». Dette er et argument for å se på fordeling og prioritering av oppgaver – ikke for høyere lønn.

…og så til slutt: PRØV. Dersom du ikke prøver, har du liten sjanse.

Som medlem i Norsk Sykepleierforbund har du en tillitsvalgt som gjerne hjelper deg med å forhandle lønn. Men du må også gjøre en innsats selv. Siden du har best oversikt over din kompetanse og arbeidssituasjon, er du den aller beste til å argumentere for dine krav, og til å dokumentere dine påstander.

Som en forberedelse kan det være smart å gå gjennom hvilke motargumenter arbeidsgiver kan ha til dine lønnskrav – og «imøtegå» dem gjennom argumentasjon, presiseringer og dokumentasjon. Dersom du synes det er vanskelig å gjøre dette alene, gjør det sammen med en kollega eller venn.

Vårt politiske arbeid

Vi mangler rundt 6 600 sykepleiere i Norge – et tall som vil øke drastisk om få år. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av løsningen. Det nytter ikke å utdanne flere til sykepleieryrket, hvis man ikke greier å beholde de som allerede er der.

Ofte stilte spørsmål om lønn

 • Jeg har fått tilbud om ny stilling, men synes lønnstilbudet er for dårlig. Hva kan jeg gjøre?

  Du kan fremme et lønnskrav eller be arbeidsgiver om å drøfte lønnstilbudet. Du avgjør selv hvor stort lønnskrav du vil fremsette. Her er det flere viktige forhold å tenke på: hvor mange søkere det var på stillingen, hvor attraktiv stillingen er, hvor viktig det er for deg å få akkurat denne stillingen, og ikke minst din egen kompetanse og erfaring. Du kan også ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få nærmere råd og veiledning.

 • Jeg har søkt og fått ny stilling. Kan jeg stille et lønnskrav?

  Dette er en viktig anledning for å forhandle om høyere lønn. Norsk Sykepleierforbund oppfordrer medlemmene til å stille lønnskrav når man får tilbud om ny stilling, uavhengig av om det er oppgitt noe om lønn i utlysningsteksten. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor, for å få mer informasjon om lønnsnivået på det aktuelle arbeidsstedet.

 • Jeg har fått tilbud om ny stilling med lønn i henhold til tariffavtale. Hva betyr det?

  Det betyr at arbeidsgiver tilbyr deg den lønna som fremgår av gjeldende tariffavtale i virksomheten. Arbeidsgiver vil fastsette din ansiennitet ut fra det du har dokumentert av arbeidserfaring og kompetanse, og tilby deg lønn ut fra dette. De ulike tariffavtalene har egne satser for lønn. Som regel er disse minstelønnssatser, og det er mulig å forhandle om høyere lønn basert på erfaring og kompetanse. Du kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få mer informasjon om lønnsnivået på arbeidsstedet.