Daglig/ukentlig arbeidstid og vaktordninger

Daglig og ukentlig arbeidstid

Arbeidstid er tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver. Hvor mye du kan jobbe hver dag/ uke fremgår av tariffavtalen. Dersom du jobber et sted som ikke har tariffavtale, er det arbeidsmiljølovens regler som skal følges. Er du usikker på hva som gjelder for deg, kan du kontakte tillitsvalgt eller ditt fylkeskontor

Du skal i utgangspunktet ikke jobbe mer enn 9 timer per dag. Tillitsvalgt og arbeidsgiver kan imidlertid avtale daglig arbeidstid på inntil 12,5 timer. En slik avtale vil bare gjelde for deg dersom du ønsker å jobbe en slik vakt. Arbeid ut over 12,5 timer må godkjennes av NSF sentralt.

I tabellen under ser du hvor mange timer du maksimalt kan jobbe hver uke dersom du omfattes av tariffavtale eller må følge arbeidsmiljøloven:

Ukentlig arbeidstidArbeidsmiljøloven timerTariffavtale
timer
Dagarbeid4037.5
Turnusarbeid3835.5
Tredelt skift/turnus38-3635.5-33.6*
Helkontinuerlig skift3633.6

Arbeidstiden din per uke kan variere så lenge den i gjennomsnitt i turnusperioden ikke går utover grensene som vist i tabellen. Dette kalles gjennomsnittsberegning og må avtales med tillitsvalgt.

Turnusarbeid og tredelt skift/turnus innebærer at du jobber til ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke. I praksis betyr dette en turnusplan med variasjon av vakter på dag, kveld og natt. 

Dersom du går i tredelt skift/turnus, kan du ha rett til ytterligere redusert arbeidstid ned til 33,6 timer. Hvor mye reduksjon du får, er avhengig av hvor mye kvelds-, natt-, og søndagsarbeid du har. Dette kan du få beregnet ved å bruke vår turnuskalkulator.

Kalkulator for redusert ukentlig arbeidstid i tredelt turnus

For å bli omfattet av arbeidstidsreduksjonen må du

 • jobbe minst hver tredje søndag
 • ha både dag-, kvelds- og nattevakter i turnusplanen
 • ha minst 1/4 av arbeidstiden til sammen på dag og kveld

I vår skift/turnus-kalkulator kan du legge inn vaktene i turnusplanen din og se om du har rett til redusert ukentlig arbeidstid. Bruksanvisning finner du i skjemaet "skift/turnuskalkulator" under.

Kalkulatoren er ment å gi en pekepinn, og nytt uketimetall er ikke nødvendigvis være 100% korrekt.

Dersom det viser seg at du får redusert ukentlig arbeidstid, må det tas hensyn til dette ved utarbeidelse av turnusplan.

Langvakter

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) åpner for at det kan inngås avtale mellom arbeidsgiver og NSF sentralt om daglig arbeidstid på over 12,5 timer.

Arbeidsgivere som ønsker å inngå slik avtale for sykepleiere som er medlem av NSF, må sende søknad til: forhandlingsavdelingen@nsf.no.

Dersom du vil sende søknad per post er adressen: Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo.

Ved inngåelse av denne typen avtaler legger vi avgjørende vekt på hensynet til de ansattes helse og velferd. Det er også en forutsetning at turnusen er drøftet med tillitsvalgt, og at ordningen med bruk av langvakter er frivillig for den enkelte sykepleier.

Vi har utarbeidet et skjema som vi håper kan være et nyttig hjelpemiddel i dialogen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og bidra til å forenkle søknadsprosessen. Skjemaet gir oversikt over hvilke opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til søknaden. Utfylt skjema kan vedlegges søknaden, evt. kan utfylt skjema sendes inn alene, dersom partene lokalt vurderer at det ikke er behov for å supplere med ytterligere informasjon.

Skjemaet kan du laste ned her

Søknaden om bruk av langvakter må inneholde følgende opplysninger og dokumenter

 • Hvilken virksomhet/enhet søknaden gjelder for
 • Kontaktinformasjon til arbeidsgiver og tillitsvalgt (telefon, e-post, evt. postadresse)
 • Ønsket avtaleperiode (fra/til – dato)
 • Beskrivelse av turnusen (vaktlengde, hviletid i tilknytning til langvakter, vakt på vaktrom, etc.)
  • Turnusplan med forklarende vaktkoder vedlegges, samt turnusavtale hvis den allerede foreligger.
  • NSF-medlemmer som omfattes av ordningen markeres på turnusplanen
  • NB! Vi gjør oppmerksom på at turnusplanen ikke godkjennes sentralt, men at dette gjøres lokalt i forkant eller etterkant av at det inngås sentral avtale om langvakter.
 • Begrunnelse for hvorfor man ønsker å ta i bruk langvakter (inkludert spesielle faglige hensyn/lokale forhold, etc.)
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon (fysisk krevende arbeid, krav til årvåkenhet/aktsomhet, intensitet i arbeidet, innslag av rolige perioder, egenkontroll, mv.). Legg evt. ved døgnrytmeplan/aktivitetsplan.
 • Lokale parters vurdering av helse- og velferdsmessige konsekvenser av ordningen
 • Er kravet til kompenserende hvile oppfylt?
 • Antall, lengde og fordeling av pauser. Tilgang til pauserom og mulighet til å trekke seg tilbake/hvile.
 • Arbeidstakernes syn på bruk av langvakter
 • Referat fra møte med tillitsvalgte må vedlegges
 • Hvordan løses fravær på langvakter?
 • Plan for evaluering av ordningen, både underveis i perioden, og før en eventuell fornyelse av søknaden.

Hjemmevakt (beredskapsvakt utenfor arbeidstedet)

Med hjemmevakt menes at arbeidstaker er tilgjengelig på telefon og beredt til å rykke ut/utføre arbeid ved behov.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er ikke ordinær arbeidstid, men heller ikke ren fritid. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at 1/7 av hjemmevakten skal regnes med i arbeidstiden. Flere tariffavtaler/overenskomster gir bedre rettigheter (oftest 1/5), og man kan også avtale bedre ordninger på det enkelte arbeidssted. Ta kontakt med din tillitsvalgt hvis du er usikker på hva som gjelder der du jobber.

Ved utrykning på hjemmevakt, vil all tiden under utrykningen regnes som arbeidstid, og i praksis som overtid.

Det er mulig å avtale at beredskapsvakten ikke medregnes i den alminnelige arbeidstiden, men at den kommer i tillegg. I slike tilfeller er det vanlig at det avtales en ekstra kompensasjon for hjemmevakten.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva skal jeg ha betalt for hjemmevakt?

  Etter arbeidsmiljøloven skal som hovedregel minst 1/7 av vaktens lengde regnes med i den alminnelige arbeidstid. Dersom du har hjemmevakt i 10 timer, vil du derfor ha rett til betaling for 1,4 timer. I flere tariffavtaler er det avtalt at 1/5 av arbeidstiden skal medregnes. Det kan også være inngått lokal avtale med tillitsvalgte om at hjemmevakttiden skal komme i tillegg til den ordinære arbeidstiden, og at hjemmevakten i stedet skal kompenseres med et fast beløp pr. vakt. Ta kontakt med din tillitsvalgte for å få vite hva som er avtalt på din arbeidsplass. 

 • Min arbeidsgiver ønsker å innføre langvakter på 12,5 timer i helgene. Må jeg akseptere dette?

  Arbeidsgiver kan inngå avtale med tillitsvalgte om vakter på inntil 12,5 timer. Ved inngåelse av slike avtaler skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakerens helse og velferd. Arbeidsgiver og tillitsvalgte bør derfor drøfte dette med deg før langvakter innføres. VI anbefaler at bruk av langvakter skal baseres på frivillighet for den enkelte sykepleier.  

 • Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmevakt?

  Hjemmevakt skal innarbeides i turnusplanen og avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Når det er inngått avtale om hjemmevakt, plikter du som arbeidstaker å delta i denne vaktordningen.

 • Jeg arbeider i tredelt turnus. Hvilken ukentlig arbeidstid skal jeg ha?

  Dette avhenger av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen din. Arbeidstiden for de i tredelt turnus omregnes slik at 1 time arbeid om natten regnes som 1 time og 15 minutter, og 1 time arbeid på søndager og helgedager regnes som 1 time og 10 minutter. Denne omregningen vil gi de i tredelt turnus en ukentlig arbeidstid på mellom 35,5 og 33,6 timer.

Vakt på vaktrom (arbeid av passiv karakter)

Med arbeid av passiv karakter menes at arbeidsforholdene må være slik at arbeidstakeren kan slappe helt av, om nødvendig ligge og sove, i den passive tiden. Under passivt arbeid er det ikke tillatt med planlagte arbeidsoppgaver, kun tilfeldige og kortvarige avbrudd.

Dersom arbeidet helt eller i det vesentlige er av passiv karakter kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, maksimalt to timer i løpet av 24 timer og 10 timer i løpet av sju dager, jf. aml. § 10-4 (2). Slike vakter må avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Arbeid av passiv karakter regnes som arbeidstid fullt ut (dette gjelder ikke Oslo Kommune). En time vakt på vaktrom betales med 1/3 timelønn. Ved utrykning på vakt betales et særskilt tillegg. Se din tariffavtale hva som gjelder for deg, eller kontakt din tillitsvalgt.