Arbeid på kveld, natt, søn- og helgedager

Kvelds- og nattarbeid

Nattarbeid er i arbeidsmiljøloven definert som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. 

Forskning har vist at nattarbeid kan ha flere uheldige helsemessige konsekvenser. For å verne arbeidstakere mot helsemessige belastninger, fastsetter arbeidsmiljøloven at nattarbeid som hovedregel ikke er tillatt. I helsesektoren er nattarbeid nødvendig, og er derfor tillatt. 

Arbeidsmiljøloven gir deg rett til helsekontroll dersom du hovedsakelig utfører arbeid om natten. Helsekontrollen skal være gratis og du skal få tilbud før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. 

Vi mener

Vi mener at alle sykepleiere som har nattevakter regelmessig i sin turnus, har rett til helsekontroll. Det gjelder både dersom du arbeider i tredelt turnus eller i rene nattevaktstillinger. Ta kontakt med arbeidsgiver for spørsmål om helsekontroll.

Kvelds- og nattillegg

Tariffavtalen gir rett til ekstra betaling når du arbeider på kveld og natt. Hva du får i ubekvemstillegg bestemmes av hvilket tariffområde du tilhører.

 • Spekter: Minst kr 70,- pr. time for turnusarbeidere
 • KS: Minst kr 56,- pr. time for turnusarbeidere
 • Oslo kommune. 40% for turnusarbeidere (NB! andre regler for de i fast natt-tjeneste)
 • Virke Spesialist: Minst kr 70,- pr. time
 • Virke Helse og Sosial: Minst kr. 56,- pr. time
 • NHO: Minst kr. 56,- pr. time

I Spekter, KS, Virke Helse og Sosial og NHO er beløpene minimumsbeløp, slik at det kan avtales høyere tillegg i den enkelte virksomhet. 

Tillegget utbetales mellom kl. 17 og kl. 06. I tariffområdene Spekter og Virke spesialist utbetales tillegget frem til kl. 07.

Arbeid på søndager og helgedager

Arbeid på søndager og helgedager er som hovedregel ikke tillatt etter arbeidsmiljøloven. Helsesektoren har unntak fra dette da det er behov for døgnkontinuerlig drift.

Helgedager omfatter:

 • Helligdagene 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2 pinsedag, 1. og 2. juledag
 • Høytidsdagene 1. mai og 17. mai

Helligdager og høytidsdager omtales ofte som “røde dager”.

Hvis du har jobbet på en søn- eller helgedag, har du etter loven rett til fri den påfølgende søn-/helgedag. Det er vanlig med egen turnus i forbindelse med helligdager slik at ekstra fridager kan plasseres inn. For å kunne samle fridager i forbindelse med helligdagsturnus kan tillitsvalgte avtale gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i stedet for å følge lovens hovedregel.

Vi mener

Vi mener at sykepleiere ikke skal måtte jobbe oftere enn hver tredje helg. Dette er nedfelt i vårt prinsipprogram, og har utspring fra landsmøtevedtak. Først og fremst begrunnes det med hensyn til arbeidstakernes helse og velferdsmessige behov. 

Lørdags- og søndagstillegg

Tariffavtalen gir rett til ekstra betaling for arbeid på søn- og helgedager (helgetillegg). Tilleggenes størrelse er avhengig av hvilket tariffområde du tilhører.

 • Spekter: Minst kr 40,- pr. time
 • KS: Minst kr 53,- pr. time, og mer hvis man jobber flere helgetimer enn 289 timer/år
 • Oslo kommune: Kr 50,- pr. time (Kr 100,- pr. time forutsatt 19 helger eller mer)
 • Virke Spesialist: Minst kr 50,- pr. time
 • Virke Helse og Sosial: Minst kr 50,- pr. time
 • NHO: Minst kr 50,- pr. time

Helgetillegg utbetales mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag.

I Spekter, KS, Virke Helse og Sosial og NHO er beløpene minimumsbeløp, slik at det kan avtales høyere tillegg i den enkelte virksomhet. 

Helligdagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt for arbeid mellom kl. 12.00 og kl. 24.00 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften betales et tillegg på 1 1/3 timelønn pr. arbeidet time i:

 • Spekter (i enkelte B-deler er det avtalt høyere beløp)
 • KS
 • Virke Spesialist
 • Virke Helse og Sosial Overenskomsten del II, kap. 1, pkt. 5.3
 • Oslo kommune. NB! Onsdag før skjærtorsdag er ikke omfattet

Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene lokalt, kan det i stedet for godtgjøring gis timer fri.

 • NHO: Tillegg på minst 100 % innenfor følgende tidsrom: Alle hellig- og høytidsdager mellom kl. 00.00 til kl. 24.00, samt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften mellom kl. 12.00 og kl. 24.00

Utbetaling

Ubekvem arbeidstid som ligger i en fast oppsatt turnusplan, skal omregnes til årsbeløp og utbetales månedlig, på samme måte som ordinær lønn. Dette må gjøres for at tilleggslønnen skal være pensjonsgivende. Ved ekstravakter vil ubekvemstilleggene utbetales etterskuddsvis.

Helligdagstillegg utbetales etterskuddsvis.

Utbetaling av tillegg skal fremgå av lønnsslippene. Ta kontakt med lønns- og personalavdelingen eller med tillitsvalgte dersom du er usikker på om du har fått korrekt lønn.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor mange F3-dager har jeg krav på i en høytidsturnus?

  Dette er det ikke mulig å gi noe eksakt svar på, men hovedregelen er at dersom du må jobbe en søn- og helgedag (rød dag), skal du ha fri den påfølgende søn- og helgedagen (F3-dag). Antallet F3-dager avhenger av din konkrete turnus som beregningen tar utgangspunkt i. Arbeidsgiver og tillitsvalgte (på vegne av den ansatte) kan avtale å samle arbeid og fritid, slik at du får fri hele eller deler av høytiden. Dette nedfelles i en egen høytidsturnus. Du bør i god tid før høytiden gi beskjed om dine ønsker/behov for fritid til din leder og tillitsvalgte. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din lokale tillitsvalgt dersom du lurer på hvor mange F3-dager du skal ha.