Sykepleiefaget og -tjenesten

illustrasjon

Sykepleiefaget

Sykepleier er et fremtidsyrke. Stadig flere mennesker vil leve store deler av livet med flere diagnoser. Det utløser et økende behov for helsehjelp og annen bistand. Derfor er det et stort behov for sykepleiekompetanse, både i sykehus og i kommuner.

Utvikling av helsetjenesten

Sykepleiefaget og sykepleieres roller og oppgaver er i stadig utvikling. Det speiler utviklingen i befolkningens behov for tjenester, ny teknologi og ny kunnskap i tjenestene.

Muligheter for deg som er sykepleier

Sykepleiere jobber innenfor alle deler av tjenestene, både i sykehus og kommuner. Sykepleiere er ledere, koordinatorer, teamledere, og gir behandling og omsorg til pasienter, pårørende og brukere. I tillegg jobber over 3000 i universitets- og høgskolesektoren.