Rusreform med helsegevinst

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter Rusreformen – fra straff til hjelp. NSF mener rusreformen innebærer et betydelig skifte i norsk ruspolitikk. Det betyr en styrking av tilgjengelige helsetjenester for å redde liv, og en tett og forpliktende oppfølging av barn og unge i faresonen.

Norge har et sterkt velferdssamfunn. Bygget på frihet, rettferd og respekt. Ett felleskap. Samtidig så er det noen grupper som faller utenfor. Alt for lenge har rusavhengige blitt møtt med fordømmelse og mindreverd. Nederst på rangstigen i samfunnet. Debattert, politisert og straffeforfulgt.

Dagens politikk forsterker sosial ulikhet. Vi vet at ungdom på østkanten i Oslo straffes tre ganger så mye, selv om ungdom på vestkanten bruker dobbelt så mye cannabis. Det viser «Ung i Oslo undersøkelsen». Har du foreldre med lav utdannelse har du betydelig høyere risiko for å bli straffeforfulgt. Det foreligger ikke et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å hevde at straff og sanksjoner forebygger bruk og avhengighet av illegale rusmidler. Dette kommer frem i NOU 2019:26, Rusreform - fra straff til hjelp.

Gevinsten vil være stor ved å lykkes med en god og human ruspolitikk. Derfor støtter NSF rusreformen som regjeringen har lagt frem. Som samfunn skal vi gi mindre straff, og mer hjelp til de som trenger det. Det skal ikke være kriminelt å være avhengig. Å ha store problemer i eget liv. Det er farlig å ruse seg, livsfarlig. For helsa, og for det livet som leves. Det berører ikke bare en selv, også arbeidsliv og samfunnet berøres, og, ikke minst familien.

Alle liv er like mye verdt. Vi kan ikke akseptere at mennesker mister år av sine liv. Som sykepleiere har vi ansvar å redde liv, bidra til bedre helse, fremme håp. I sammen med den det gjelder. At ingens gis opp. Det er lov til å falle, gjøre feil valg, for så å få hjelp til reise seg igjen. Skal vi lykkes må vi ruste opp tjenestetilbudene. Både når det gjelder organisering, penger og kompetanse. Særlig viktig vil det være viktig å sikre godt forebyggende og forpliktene arbeid blant barn og unge.

NSF mener en rusreform som innebærer avkriminalisering, vil kunne bidra til mindre stigmatisering, og senke terskelen for å ta imot hjelp. Særlig i møte med barn og unge i risikosonen. Det innebærer tidlig og tillitsskapende kontakt. For unge som ruser seg vil det være viktig å avdekke underliggende problemer. Det kan være frafall på skole, vanskeligheter i hjemmet, og psykiske eller fysiske helseplager.

NSF mener det er viktig med raske og riktige tiltak for å redde liv. NSF vil særlig fremheve betydningen av gode, tilgjengelige helsetjenester til gruppen med alvorlige rusavhengighet. Mange av disse har samtidig psykisk og somatisk helsesvikt, og vil være i behov av koordinert behandling og oppfølging.

Avkriminalisering alene ikke nok. NSF mener sikring av rask og kompetent hjelp vil være helt avgjørende for å bygge nødvendig tillit og samhandling knyttet til gjennomføring av reformen, på tvers av tjenestenivå og etater, sivilsamfunn og justisvesen. Skal vi lykkes må vi ikke bare fjerne straffen. Dette er trinn 1. NSF mener videre det må sørges for ett trinn 2, sikre tilgjengelig hjelp. For å lykkes mener vi tjenestetilbudene må rustes opp, både hva gjelder organisering, penger og kompetanse.

NSF mener tilstrekkelig finansiering og utvikling av gode tjenestene vil være avgjørende for en vellykket rusreform.

Hele vårt høringssvar finner du på vår side for høringsuttalelser.