Juridisk bistand

Både individuelle og kollektive saker

Vi sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter - helt til topps i rettsapparatet om det kreves. En lokal tvist skal hvis mulig løses ved hjelp av hovedtillitsvalgt og/eller vårt fylkeskontor. Ta først kontakt med ditt fylkeskontor

Vi kan også gi juridisk bistand i straffesaker hvis det vedrører arbeidsforholdet og i saker om for eksempel tilbakekalling av autorisasjon.

Spesifikke retningslinjer for å få juridisk hjelp fra oss

1. Kollektive saker

Vi bistår enkeltmedlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Dersom det ikke oppnås enighet vurderer forhandlingsavdelingen i NSF hvorvidt søksmål skal reises. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef som, i spesielle saker eller saker av prinsipiell karakter, kan legge frem saken for forbundsstyret.

2. Individuelle saker

Vi bistår enkeltmedlemmer i saker som handler om arbeidsforholdet. Det kan være saker som oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Unntatt fra dette er saker av privatrettslig karakter (for eksempel skatt). Studentmedlemmer som får en yrkesskade under praksisperioden, kan få juridisk bistand fra oss.

Bistand skal som hovedregel gis av hovedtillitsvalgt eller fylkeskontoret ditt. Dersom enighet ikke oppnås lokalt vurderer forhandlingsavdelingen hvorvidt søksmål for domstolene skal reises. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef. Ved anke til lagmannsrett eller høyere rettsinstans samt saker for tingretten hvor ekstern advokat brukes, må samtykke innhentes fra forbundsstyret.

3. Straffesaker og opprettholdelse av autorisasjon m.v.

Vi kan bistå medlemmer i forbindelse med straffesaker i tilknytning til arbeidsforholdet og i saker vedrørende tilbakekall av autorisasjon m.v. Forhandlingsavdelingen vurderer hvorvidt bistand skal gis. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef. Bistand ytes som hovedregel av ekstern advokat. Det forutsettes at det inngås avtale med en eller flere advokater som har særskilt kompetanse innenfor områdene.

4. Karantene

Vi gir ikke juridisk bistand til deg dersom det er mindre enn tre måneder siden du ble medlem. Forhandlingsavdelingen vår kan imidlertid vurdere hvert enkelt tilfelle, ut fra om du har meldt deg inn kun for å få juridisk bistand. Ved vurderingen legges det vekt på tidligere medlemskap og sakens karakter. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef.

5. Saksomkostninger

Vi dekker alle utgifter ved saksanlegg i kollektive saker, herunder eventuelt idømte saksomkostninger. Ved individuelle saker dekker vi utgifter til egen advokat og egne omkostninger. Eventuelle idømte saksomkostninger dekkes av medlemmet selv. I særlige tilfeller kan idømte saksomkostninger dekkes av oss. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef.

6. Valg av advokat

Du som medlem har ingen rett til selv å velge advokat selv. Der vi har funnet at søksmål skal reises, vil disse som hovedregel bli ført av advokat som er ansatt hos oss eller annen advokat som vi har valgt etter en konkret vurdering.

7. Informasjon

Forhandlingsutvalget/forbundsstyret skal holdes løpende orientert om saker som er under behandling av domstolene. Saker av prinsipiell organisasjonspolitisk betydning bør så raskt som mulig fremlegges.