Rapporter om ledelse

Sykepleierledere og ledelse

Rapporten viser funn fra en studie blant sykepleiere i lederstillinger. Formålet med studien var å belyse sykepleierlederes rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer og handlingsrom. Rapporten gir innblikk i disse aspektene fra ledernes ståsted, og oppmerksomheten rettes spesielt mot:

  • Ressurssituasjonen innenfor den enkelte virksomhet.
  • Hva ledere bruker tiden sin på.
  • Myndighet og innflytelse.
  • Ulike utfordringer som ledere står overfor i sin arbeidssituasjon.

I tillegg ser studien på om det er systematiske forskjeller i svar mellom ledere på forskjellige nivå og mellom ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Vilkår for ledelse

Rapporten viser funn fra et arbeid Nordlandsforskning har gjennomført. NSF ønsket mer kunnskap om rammevilkår for sykepleierledere. I studien er det utforsket noen vilkår som har relevans for ledelse, og som spiller inn, og kan ha konsekvenser for kvalitet i tjenestene.

Studien består av tre deler. Den første viser et bilde av det landskapet med formelle krav og vilkår som berører ledere av sykepleietjenester. I del to er det gjennomført en reanalyse av Andrews og Gjertsens (2014) datamateriale, med utgangspunkt i svarfordelinger bare fra førstelinjeledere. Den siste og mest omfattende delen, er en elektronisk spørreskjemaundersøkelse blant sykepleierledere.

Organisering og styring av sykepleietjenestene i sykehusene

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Lederundersøkelsen 2021

Lederundersøkelsen viser at det, generelt sett, ikke er vesentlig forskjell i hvilke oppgaver lederne bruker tid på i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten. Førstelinjeledere bruker mest tid på oppfølging av sykefravær, faglig oppfølging og veiledning av personalet, samt det å være synlige og tilgjengelige for ansatte. En høyere andel blant mellom-ledere og toppledere oppgir at de bruker mye tid på samarbeid med tillitsvalgte og verneombud om arbeidsmiljøtiltak på arbeidsplassen. Samlet sett, viser resultatene at tidsbruken på partsamarbeid er lav og at det er et potensial for bedre partsamarbeid om arbeidsmiljøutvikling.

Et stort flertall, 71 prosent, av lederne sier at den ukentlige arbeidstiden har økt på grunn av pandemien. Kun 50 prosent sier de har blitt helt eller delvis kompensert for merarbeidet. De fleste lederne som har besvart undersøkelsen ser for seg å være leder på samme nivå som i dag også fremover, mens om lag 18 prosent ønsker å være leder på et høyere nivå. Det er også en betydelig andel som ikke ser for seg å være leder om fem år fra i dag (hhv. 44 prosent og 42 prosent i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten).

Veier videre