Norsk Sykepleierforbund satser videre innen psykisk helse

psykisk helse og rus

Fra venstre: Espen Gade Rolland, Siv Skarstein og Kai Øivind Brenden

«Psykisk lidelse og helseskadelig rusbruk har en høy pris. Investering i sykepleiere lønner seg.» er tittelen på prosjektrapporten som ble overlevert i januar 2023.


Prosjektgruppen var bredt sammensatt, med både brukerrepresentanter, ansatte og ledere fra Norsk Sykepleierforbund, faggrupper mm. Det har også vært satt ned arbeidsgrupper med representanter fra fag, undervisningssektor, forskning, og brukere.

Målene med prosjektet var blant annet å jobbe strategisk med tiltak knyttet til påvirkning av tjenester, utdanning, ledelse, politikere, myndigheter, synlighet og kunnskap.

Udekkede behov

Norsk Sykepleierforbund har i mange år jobbet for å styrke kompetansen innen fagområdet psykisk helse. På landsmøtet i 2019 ble det vedtatt å opprette et toårig prosjekt. Siv Skarstein ble ansatt som prosjektleder.

– Det er gjennomgående gode helsetjenester i Norge, men det er betydelige mangler og udekkede behov innen tjenester til mennesker med psykiske lidelser og skadelig rusbruk. En konsekvens er at mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser i gjennomsnitt lever 20 år kortere enn resten av befolkningen. Dette er uholdbart, sier Brenden.

– Psykisk lidelse oppstår ofte i et komplekst bilde, der genetikk, sosialt miljø, somatisk sykdom og redusert evne til egenomsorg, påvirker og forsterker hverandre. Problemer med psykisk helse og rus er årsak til at en av fem voksne årlig kommer i kontakt med helsetjenesten, sier Brenden, som har ledet prosjektets styringsgruppe.

Han peker blant annet på kompetansemangel innen fagområdet, og at en fjerdedel av de som arbeider der, er ufaglærte. Sykepleiere utgjør den klart største profesjonen innen psykisk helse og rus.

– Sykepleiernes bidrag vil stå sentralt i årene som kommer, for at folk med psykisk lidelse og helseskadelig rusbruk skal få livsnødvendig helsehjelp, tilrettelagt omsorg og best mulig livskvalitet, sier han.

Prosjektet har inkludert en rekke ulike tiltak, hvorav dette er noen:
• Kartlagt antall sykepleiere som er ledere innen fagområdet
• Kartlagt innholdet i bachelorutdanningen
• Jobbet med utforming av en master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet
• Funksjonsbeskrivelser og titler

• Bygget opp et system for kompetanseheving gjennom faste Fagwebinarer
• Etablering av en kunnskapsportal på nsf.no