Hva skjer med særaldersgrensene?

Pensjon

NSFs mål en løsning der sykepleiere i stilling med særaldersgrense tjener opp ekstra pensjon, som gir en høyere pensjon og dermed mulighet til å gå av tidligere enn andre. Foto: Illustrasjonsbilde

Pensjonsavtalen om offentlig tjenestepensjon ble inngått i 2018. Avtalen sier at pensjon for de med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere skulle forhandles mellom partene «snarest etter inngåelsen av denne avtalen». Det tok dessverre lang tid før disse forhandlingene kom i gang.
Partene i arbeidslivet og Regjeringen startet forhandlinger i 2019, disse strandet i 2020.

Hurdalsplattformen lovte at arbeidet skulle gjenopptas. Høsten 2022 startet arbeidet med å utrede modeller for pensjon til de med særaldersgrense opp igjen. NSF representerer den største arbeidstakergruppen med særaldersgrenser og er med i dette arbeidet gjennom Unio. Utredningen skal være ferdig 4 mai 2023.

Vi er nå inne forhandlingsfase – med sluttfrist 01.07.23.

NSFs mål en løsning der sykepleiere i stilling med særaldersgrense tjener opp ekstra pensjon i stilling med særaldersgrense (turnus eller pasientkontakt i mer enn 50 % av stillingen) som gir en høyere pensjon og dermed mulighet til å gå av tidligere enn andre.

Er det fortsatt behov for særaldersgrenser?

Samtidig med utredning om pensjonsløsning er det nedsatt et utvalg som skal utrede dagens særaldersgrenser.


Dette utvalget skal jobbe fram til 1. juni 2023 og har bla disse oppgavene:

• Kartlegge omfanget og redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrensene.
• Vurdere arbeidets art for stillinger med særaldersgrenser sammenlignet med andre stillinger.
• Kartlegge avgangsmønster for yrker med og uten særaldersgrenser og omfanget av personer som fortsetter i arbeid etter uttak av særalderspensjon.
• Vurdere hensiktsmessige tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere for personer i stillinger med særaldersgrense og vurdere muligheten for overgang til annet arbeid.

NSF sitter ikke i selve utvalget, men har bidratt med vår kunnskap om sykepleieres belastninger i yrket og behovet for fortsatt særaldersgrense.

Begrunnelsen for sykepleiernes særaldersgrense – belastninger i yrket – står fortsatt sterkt, og er ikke på noen måte redusert de senere årene. Pandemi, bemanningsutfordringer, sykefravær og pensjoneringsmønster bekrefter dette.

Sykepleiernes særaldersgrense ble strammet inn i 2000 gjennom en forskrift som krever turnusarbeid eller pasientkontakt i mer enn halvparten av stillingen for å ha særaldersgrense. Vi deler ikke synspunktet om at særaldersgrensene er fastsatt i en annen tid og at dagens arbeidsliv gjør særaldersgrenser unødvendige. NSF jobber hardt for at sykepleiere fortsatt skal ha mulighet til å pensjonere seg før andre når de jobber turnus eller med pasienter.