Hva har skjedd i prosjektet hittil (november 2020)?

SVG
En sykepleier på datamaskin. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Sak 14 på landsmøtet 2019

Utviklingsprosjektet i faggruppene ble vedtatt på landsmøtet i november 2019. Dette var landsmøtesak 14 og vedtaket var som følger:

  1. Landsmøtet tar saken om NSFs faggrupper til orientering, og ber om at forbundsstyret gjennomfører et utviklingsprosjekt.
  2. Prosjektet gjennomføres med forbundsstyret som prosjekteier. Styringsgruppen og prosjektgrupper skal bestå av minimum 50 prosent faggruppemedlemmer som oppnevnes av SF. Resterende deltakere representerer organisasjonen forøvrif.
  3. Erfaringene fra "Ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform i Sentralt Fagforum" tas med i prosjektet.
  4. Prosjektet skal legge fram sine anbefalinger til forbundsstyret senest desember 2021.
  5. Tiltak utprøves og gjennomføres i perioden 2021-2023.
  6. Erfaringene, evalueringen og eventuelle forslag til vedtektsendringer legges fram for landsmøtet 2023.

Vedtaket og diskusjonene i landsmøtet dannet utgangspunktet for mandatet som forbundsstyret utformet og vedtok i mars 2020. Mandatet kan du lese på forsiden av utviklingsprosjektet for faggruppenes nettside.

Tolkning av mandat

En viktig forutsetning for å lykkes med prosjektet, er å sikre en felles forståelse av mandatet. Dette er en viktig prosess. Ved å bruke tilstrekkelig med tid på dette arbeidet, øker sannsynligheten for at man unngår å trå inn på feil sti i prosjektet. Det er ressurskrevende, demotiverende og går ut over tiden vi har til andre oppgaver.

Selv om tolkningen av mandatet vil være under en viss utvikling i prosjektet, har har prosjekt- og styringsgruppen etablert en felles forståelse av hvordan ulike punkter i det skal tas videre.

Utforming av spørsmål

Med grunnlag i tolkningen av mandatet, brukte prosjektgruppen mye tid å utforme spørsmål som vi ønsket å undersøke. Deltakerne i prosjektgruppen kommer fra store og små faggrupper, ulike avdelinger på hovedkontoret og har ulik fartstid i NSF. Denne variasjonen har bidratt til gode diskusjoner om hvilke spørsmål vi bør stille og hvem vi bør stille dem til.

Kartlegging

På bakgrunn av denne prosessen, ble det tidlig klart at vi hadde behov for å gjøre en grundig kartlegging. Den nye kartleggingen vil dra nytte av tidligere arbeider som er utført.

I oktober sendte prosjektet ut en tilbudsinvitasjon til fem aktører som kunne gjennomføre en kartlegging for oss. Hvem vi velger blir helt klart i slutten av november. Kartleggingen vil gjennomføres fra januar 2021 og målet er å ha den klar til april.

Dette er en viktig og spennende del av prosjektet som faggruppene vil bli involvert i.