FrP har gode ambisjoner

Ville de komme med noen løsningsforslag som kunne forbedre kapasiteten i helsetjenesten? Ville de foreslå noe som kunne være med på å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere, i tråd med den tiltakspakken Norsk Sykepleierforbund har ønsket seg?

Vi er glade for å se at Fremskrittspartiet har tatt flere av våre forslag med i sitt alternative statsbudsjett. Blant annet foreslås det tiltak mot ensomhet, som en del av en eldremilliard.  Vi mener det er av avgjørende betydning at det settes inn tiltak for å begrense ensomhet for alle våre eldre på sykehjem som er isolert fra både omverden og sine pårørende i smittevernets navn. Vi ønsker at det legges til rette for sosialt samvær med deres nærmeste ved hjelp av f.eks. besøkstelt, teknologiske hjelpemidler og nok personal til stede som kan hjelpe til å gjennomføre besøk på en trygg måte.

Eldremilliarden som foreslås skal også gå til 1000 nye sykehjemsplasser, til å bekjempe underernæring, til legemiddelgjennomgang og til å styrke de eldre sin tannhelse. Vi setter stort pris på ambisjonen, men beløpet er for lite for å kunne oppnå både 1000 nye sykehjemsplasser OG alt det andre overnevnte. Nye sykehjemsplasser må i de fleste kommuner bygges. Milliarden vil ikke dekke investeringskostnaden ved å bygge disse nye sykehjemsplassene.

Det mest spennende i Fremskrittspartiets forslag var deres ambisjon om 2500 flere studieplasser til sykepleie og 250 flere studieplasser på medisin. Sykepleiermangelen utgjør et stort kapasitetsproblem allerede i dag, og er forventet å øke kraftig i årene som kommer. For å imøtekomme denne krisen er det nødvendig både å utdanne flere sykepleiere, samt beholde de vi har og rekruttere tilbake igjen de som har valgt å forlate helsetjenesten av ulike grunner.  Flere studieplasser vil være ett av tiltakene, men som FrP så riktig sier: Det kan bli vanskelig på grunn av for liten tilgang til praksisplasser. Her foreslår FrP at det kan settes i gang pilotprosjekter med styrket bemanning på sykehjem for å sikre flere praksisplasser.

Også Norsk Sykepleierforbund tror at en styrking av bemanningen på norske sykehjem vil være smart, av flere grunner. NSF foreslår at det øyeblikkelig tilbys full stilling til sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber deltid. På den måten vil bemanningen bli bedre, og det tilbudet som gis sykehjemspasientene vil få et kvalitetsløft.

Fremskrittspartiet foreslår å bruke en milliard til å redusere helsekøer. De forslår at dette gjøres ved å kjøpe operasjonskapasitet hos private tilbydere. Dette fordi den offentlige helsetjenesten har måtte redusere kapasiteten til planlagte operasjoner for å kunne gi pleie, omsorg og behandling til  korona-smittede pasienter. Intensjonen i dette tiltaket er godt. Det er et problem at mange har måtte ventet uforholdsmessig lenge på å få utført nødvendige operasjoner, på grunn av kapasitetsproblemer skapt av pandemien. Men, vi mener dette er et tiltak som må brukes med varsomhet. Det blir ikke flere spesialsykepleiere i Norge. Dersom de private tilbyderene skal øke sin aktivitet så vil de være nødt til å rekruttere inn flere operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere. Og det er i all hovedsak bare blant offentlig ansatte det er mulig å rekruttere disse. Det vil være til fare for samfunnets kriseberedskap.

Vi er ikke enige med alt Fremskrittspartiet har foreslått, blant annet sier partiet nei til å sette av penger til Akson. Der er vi uenig. Vi sykepleiere ønsker en tverrfaglig løsning der det tas høyde for de ulike profesjonenes behov for verktøy slik at vi kan samarbeide om å gi pasienter og pårørende best mulig behandling og omsorg. Vi tar gjerne en dialog med Frp og andre om hvorfor Akson er et godt tiltak i så måte.

Det foreslås å tildele 100 millioner til palliative team for barn og voksne. Dette er NSF meget positive til. God lindrende behandling, gitt på en kompetent og trygg måte av kvalifiserte fagfolk, gir livskvalitet og verdighet til de som er alvorlig syke eller døende. Dette er noe som vi som samfunn må prioritere høyt. Her vil spesialister som barnesykepleiere, kreftsykepleiere og smertesykepleiere være nøkkelpersonell.

Vi mener Fremskrittspartiet har mange gode ambisjoner for helsetjenesten i sitt forslag til statsbudsjett, men flere av tiltakene som foreslås kan forbedres og spisses for å kunne realiseres. Vi vil gjerne hjelpe til med dette, og ønsker et samarbeid velkommen.

Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.