Bedre kvalifiserte søkere

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Totalt har over 7000 søkere fått tilbud om å begynne på en sykepleieutdanning. Dette utgjør nesten sju prosent av alle som har fått et tilbud ved årets opptak.

Ser en bort fra under koronapandemien, har det vært en nedgang i søknaden til sykepleiestudiet de siste årene.

Bedre kvalifisert

Lyspunktet er at siden 2019 har søkerne vært bedre kvalifisert. Gjennomsnittlig antall karakterpoeng økte med innføringen av karakterkrav, fra 38,7 i 2018 til 43 i 2022. Dette mener forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen er positivt.

– Å studere sykepleie er krevende, og vi ser en sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen.
Karakterkrav ble innført i 2019, og sier noe om hva som forventes av dem som ønsker å studere sykepleie, sier Sverresdatter Larsen.

Trenden for gjennomføring i bachelorutdanningen er positiv. Ved de fleste institusjonene har andelen som gjennomfører på normert tid økt de siste tre årene. Positivt er det også at andelen som dropper ut av studiet har sunket, fra nærmer 18 prosent for startkull 2018, til 13 prosent for startkull 2019.

Kraftig nedgang

For perioden 2018–2022 sett under ett, har det vært en kraftig nedgang i både antall søkere totalt og i kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass.

Den største nedgangen var imidlertid mellom 2018 og 2019. Dette skyldes trolig i stor grad innføring av karakterkrav i matte og norsk. Dette kravet har også i årene etter 2019 ført til færre søkere, men de som søkte hadde bedre karakterer:

Gjennomsnittlig antall karakterpoeng for søkere til sykepleierutdanningen steg fra 38,7 poeng i 2018 til 41,8 poeng i 2019.

Disse tallene er hentet fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har gjort en «Kartlegging av utvikling i opptak, gjennomføring, kandidatproduksjon og praksisplasser for sykepleieutdanninger».

Forventet nedgang

Her kommer det fram at det var forventet en nedgang i antall søkere etter generelt rekordhøye søkertall til høyere utdanning, men at søkningen til bachelor i sykepleie skiller seg ut fra mange andre utdanninger med en nedadgående trend siden 2017/18, og bare noe økning i 2020 og 2021.

«En videre nedgang vil være utfordrende med tanke på å fylle studieplassene i hele landet og er urovekkende gitt den store etterspørselen etter sykepleiere», slår rapporten fast.

Ifølge NAV mangler vi i dag rundt 7000 sykepleiere og Statistisk sentralbyrå (SSB) beregner at vi mangler rundt 28 000 i 2035.

Må tiltrekke søkere

– For å løse sykepleiermangelen, nytter det ikke bare utdanne flere. Arbeidsgiver må også se på hva som tilbys dem som allerede er utdannet. Vi trenger at unge folk søker seg til sykepleie og vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som ivaretar de som har tatt utdanningen, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Selv om det var en markant nedgang i søkere i 2023, er det likevel flere søkere enn studieplasser. Det er bra. At mange vil studere sykepleie er viktig for å sikre nok kvalifiserte sykepleiere i fremtiden. Sykepleie er et sikkert jobbvalg for fremtiden og en allsidig utdanning med mange muligheter, sier forbundslederen.

Fakta om søkning til sykepleie:
• Sykepleie er den største utdanningstypen innen utdanningsområdet «helsefag», både når det gjelder studieplasser og søkere. I år har 29,7 % av alle førstevalgssøkere til helsefag et sykepleiestudium som sitt førstevalg. I fjor hadde 31,3 % det samme.
• Det er registrert 9 012 førstevalgssøkere (ned fra 10 299 i fjor) til 5 352 studieplasser (opp fra 5 151 i fjor) til sykepleiestudiene. Det utgjør 6,6 % av alle søkere gjennom SO (ned fra 7,6 % i fjor).
• I år ser vi en nedgang i førstevalgssøkere på 12,5 % (1 287 færre førstevalgssøkere). Det var i fjor en nedgang i antall førstevalgssøkere på 23,0 % (3 071 færre førstevalgssøkere).
• Siden 2018 har det vært en nedgang i antall søkere på 24,5 prosent.

Fakta om årets opptak til universitet og høgskole:
• 135 980 søkere har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak (SO), en økning på 0,8 % fra 2022. Det er i år lyst ut 62 590 studieplasser til 1 332 studier. Dette er det høyeste antall utlyste studieplasser i SOs historie.
• I år har 44,8 % av alle søkere gjennom SO et lærer- eller helsefagsstudium som sitt førstevalg. Likevel er det disse to utdanningsområdene som har størst prosentvis nedgang.
• Økonomisk-administrative fag og reiseliv er de utdanningsområdene med størst prosentvis økning målt i førstevalgssøkere.
• Lærer er det utdanningsområdet med størst prosentvis nedgang med 21,9 % nedgang, noe som tilsvarer 2 405 færre førstevalgssøkere.
• Helsefag det utdanningsområdet med nest størst nedgang i antall førstevalgssøkere med 7,5 % nedgang som tilsvarer 2 470 færre førstevalgssøkere.

Kilder: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: «Kartlegging av utvikling i opptak, gjennomføring, kandidatproduksjon og praksisplasser for sykepleieutdanninger» (mai 2023), «Søking om opptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler» (april 2023) og opptakstall fra Samordna opptak.