Enighet i lønnsoppgjøret 2023 i kirken

Gun Hafsaas forhandlingsleder Unio KA

Unios forhandlingsleder i KA Gun Hafsaas

– Vi kom til enighet om en økonomisk ramme på nivå med resultatet i offentlig sektor, og for noen av våre medlemsgrupper blir det høye tillegg i år. Dessverre må vi likevel fastslå at arbeidsgiver heller ikke i dette oppgjøret valgte å prioritere de fellesrådsansatte med lang utdannelse, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

– I Unio KA har vi vært opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten har det samtidig vært viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Fellesrådene
Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over tid sakket akterut sammenlignet med tilsvarende stillinger i kommunal sektor.
– Kirken som arbeidsgiver opparbeider seg et økende rekrutteringsproblem når ansatte med høy utdanning nedprioriteres til fordel for lavtlønnsgruppene. Det er de kirkelige kjerneoppgavene innen undervisning og diakoni som står i fare for å svekkes når kirken ikke kan tilby lønnsvilkår som er på nivå med det aktuelle kandidater kan få hos andre lokale arbeidsgivere, sier Gun Hafsaas.

Stillinger i lønnsgruppe 1-5 får tillegg fra 23 800 til 38 000 kroner.

Stillinger i fellesrådene uten fastsatt garantilønn får et lønnstillegg på 4,9 % av den enkeltes grunnlønn.

Kontoransatte i rDnk
Ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk (unormerte stillinger) får et lønnstillegg på 6,8 % av grunnlønn, men minimum 42 000 kroner. Dette gjelder bl.a. spesialprester, proster og kontoransatte.

– Disse gruppene står i fare for å sakke etter i lønnsutviklingen. Det er bakgrunnen for at det har vært viktig for Unio KA at disse får et høyere lønnstillegg. Vi er fornøyde med at vårt krav om å prioritere disse gruppene fikk gjennomslag i årets oppgjør, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.
Ikke lokale forhandlinger

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådene eller i rettssubjektet Den norske kirke.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1.5.2023.

Partene har frist til 23. juni kl. 12 til å vedta resultatet.

VEDLEGG
Protokoll fra forhandlingene