Statsbudsjettet 2021

Samfunnspolitikk er, sammen med fagpolitikk og interessepolitikk, nedfelt som et av Norsk Sykepleierforbunds tre hovedformål for vår organisasjon. I våre vedtekter står det vi skal påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse. Det betyr at vi aktivt må jobbe for å påvirke makthaverne på alle nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Regjeringens forslag til statsbudsjett er av interesse for oss, og noe vi ønsker å kunne påvirke.

Derfor er det en selvfølge for NSF at vi sender høringsinnspill på regjeringens forslag til statsbudsjett innenfor de områdene som er viktige for NSF, som helse, omsorg og utdanning.

Hvordan møter regjeringen utfordringene i kommunene?

Det har over år vært en massiv dreining av oppgaver fra sykehus til kommunene. I kommunene skal de levere helsetjenester til hele befolkningen, fra fødsel til død. De skal forebygge, rehabilitere, drive tjenester innen rus og psykisk helse, hjemmesykepleie, akutte døgnenheter, legevakt, terminalomsorg og mye mer. Nå står flere kommuner i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og, mener seg tvunget til å kutte i helse- og omsorgstjenester som heller burde blitt bygget opp.

Regjeringen foreslår en styrking av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem, og det mener vi er bra. Vi opplever en nedgang i antall sykehjemsplasser, selv om det er et sterkt behov for flere. Det er derfor i tillegg avgjørende at man ser på virkemidler, som også sikrer en hjelp til kommunene til å drifte tjenestene. Slik det er i dag, kvier kommunene seg til å ruste og utvikle tjenestene i tråd med behovene fordi de ikke vet om de evner å drifte tjenestene forsvarlig.

Regjeringen har i sitt budsjettforslag lagt fram Kompetanseløft 2025. Dette er en direkte videreføring av Kompetanseløft 2020. I evalueringen av det forrige «løftet», var man tydelig på at planen ikke hadde gode nok virkemidler for å møte den voksende sykepleiermangelen i kommunene. Det er derfor bekymringsverdig når det i Kompetanseløft 2025 ikke finnes noen nye virkemidler for å møte utfordringene med sykepleiemangel eller befolkningens økte behov for avansert helsehjelp i hjemmesykepleien og sykehjem i årene som kommer.

NSF foreslår at 100 millioner kroner settes av til et rekrutteringstilskudd for kommunene for å sikre et minimum av sykepleiekompetanse i årene som kommer. En slik tilskuddsordning vil bidra til at kompetanseløft 2025 blir et mer reelt løft knyttet til evalueringen av forrige kompetanseløft. Noe som understreket at det manglet tiltak knyttet til utfordringen kommunene har med å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere. Dette vil ikke være tilstrekkelig, men kan være en betydningsfull og kostnadseffektiv delfaktor for å avhjelpe kommunene og sikre tilgang på kritisk kompetanse.

Det må sikres tiltak som bidrar til at ressursene til kommunene når de sektorene som skal bidra til å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder både i normalsituasjon og kriser. NSF ber om at det utredes en behovsbasert norm for kompetansebehov i de kommunale helse- og omsorgtjenestene, for å møte pasientens behov og de politiske ambisjonene for sektoren.

Spesialisthelsetjenesten skal ta igjen det tapte

For å ha kapasitet til å kunne håndtere smittebølgen, ble mye av den planlagte behandlingen i våre sykehus utsatt eller avlyst. Det gikk ut over mange pasienter, særlig alvorlig har det vært for pasienter med kroniske sykdommer og pasienter med risiko for prognosetap på grunn av manglende utredning og behandling.

Regjeringen foreslår å bevilge 3 500 millioner kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i sykehusene, inkludert smittevernutstyr som følge av virusutbruddet. I tillegg foreslår regjeringen 890 millioner kroner for ekstraordinær aktivitetsvekst for å få ned ventetidene og ta igjen etterslep. Det settes også av 200 millioner kroner som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre forbedringstiltak som reduserer ventetider. 

NSF støtter intensjonene om å få ned ventetiden og å ta inn etterslepet. Dette er viktig for pasientene. Vi vil likevel understreke at det er det samme helsepersonellet som har stått i krisen, og som skal håndtere dette arbeidet. Effektivisering kan fort bli en ond sirkel om det ikke også følges opp med konkrete tiltak for å bedre arbeidsbetingelser for de som skaper verdiene i tjenesten. Sykepleiemangelen og mangelen på intensivsykepleiere var allerede stor før pandemien, og korona-krisen viste oss klart at intensivberedskapen vår var kritisk lav. Vi savner derfor konkrete tiltak for å sikre forsvarlig bemanning, rekruttere og beholde spesialsykepleiere.

NSF ber om en øremerking av utdanningsstillinger for sykepleiere og jordmødre. NSF ber også regjeringen følge opp stortingets vedtak knyttet til sykehusplanen om å få spesialistløpet for sykepleiere innen psykisk helse- og rus på plass. Les også våre kommentarer til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett.